-کسی که وجود خویش را با شعورش تهذیب می کند، با عزم راسخ فکرش را مهار می نماید، موضوعات کامجویی را رها می کند، فارغ از دلبستگی و تنفر است ، در مکانی خلوت زندگی می نماید، کم می خورد، بر بدن ، فکر و کلام تسلط دارد، منقطع است و همو اره در خلسه بسر می برد، عاری از منیت کاذب ، قدرت کاذب ، غرور کاذب ، شهوت و خشم است ، فارغ از پذیرفتن چیزهای مادی و رها از مالکیت کاذب است و در صلح و آرامش بسر م یبرد – چنین شخصی مسلماً به مقام خودشناسی ارتقاء مییابد.
-کسی که بدین سان در موقعیت روحانی قرار گرفته است ، بی درنگ برهمن متعال را ادراک می کند و کاملاً شادمان و مسرور می گردد. او افسوس چیز از دست رفته را نمی خورد و آرزوی کسب چیزی را در سر نمیپروراند. تمایل او نسبت به تمام موجودات زنده یکسان است. در این مرحله او به خدمت عابدانه پاک من می رسد.
-مرا همان گونه که هستم ، به عنوان شخصیت اعلای خداوند، فقط با خدمت عاشقانه می توان شناخت و هنگامی که انسان با چنین عشق و عبودیتی در آگاهی کامل به شخص من واقع شود، می تواند به ملکوتم راه یابد.
-عابد پاکم ، هرچند مشغول همه گونه فعالیت است ، ولی به لطف و تحت حفاظت من به اقامتگاه جاودان و فناناپذیر واصل می گردد.
-در تمام اعمالت فقط به من توکل کن و همواره تحت حافظت من کار کن . این خدمت عابدانه را در آگاهی کامل به شخص من انجام ده .
-چنانچه به من آگاه شوی ، به لطف و رحمت من از تمامی موانع زندگی مقید خواهی گذشت . لیکن اگر در چنین آگاهی عمل نکنی و بدون گوش فرا دادن به من پیرو منیت کاذب خود باشی، سرگشته خواهی شد.
-چنانچه بر اساس هدایت من عمل نکنی و نجنگی ، گمراه خواهی گشت . تو بر اساس طبیعت خود، باید به جنگ بپرداز ی.
-تو اکنون بر اثر نفوذ توهم ، از عمل کردن بر اساس هدایت من امتناع می ورزی . اما ای پسر کونتی ، عاقبت ، به اجبار، از روی طبیعت خود دست به کار خواهی شد.
-ای آرجونا، خداوند متعال در قلب همه موجودات قرار دارد و حرکت تمامی آنها را که بر خودرویی ساخته شده از انرژی مادی قرار دارند، هدایت می کند.
-ای نواده بهاراتا، تسلیم محض او شو که تو با لطف و رحمتش ، به آرامش روحانی و سرمنزل متعال و جاودان خواهی رسید.
-بدین سان دانش محرمانه را برایت آشکار نمودم . کاملاً روی آن تعمق کن و سپس آنچه مایلی انجام ده.

یک نظر بنویسید


یک + هفت =