ای تنبیه کننده دشمن ، براهماناها(روحانیان)، کشاتریاها(جنگجویان)، وایشیاها(کشاوزان و تاجران)، و شودراها(کارگران) از روی کیفیت کاری که به موجب طبایع سه گانه کسب کرد ه اند متمایز می شوند.

ای تنبیه کننده دشمن ، براهماناها(روحانیان)، کشاتریاها(جنگجویان)، وایشیاها(کشاوزان و تاجران)، و شودراها(کارگران) از روی کیفیت کاری که به موجب طبایع سه گانه کسب کرد ه اند متمایز می شوند.


-حال، ای بهترین بهاراتاها، خواهشمندم از من درباره سه نوع شادی و خوشبختی بشنو که روح مقید از آن بهره مند می گردد و لذت می برد و به وسیله آن گاهی اوقات به پایان تمامی دردها می رسد.
-گفته می شود آنچه در آغاز می تواند همانند زهر باشد ولی سرانجام همچون شهد می گردد و انسان را نسبت به خودشناسی بیدار می کند، شادی و خوشبختی در گونه نیکی است .
-آن خوشبختی و لذتی که از تماس حواس با اشیای جلب کننده آنها به دست می آید و در آغاز همچون شهد است لیکن در آخر چون زهر، گفته میشود در طبع شهوت است.
-و آن خوشبختی و لذتی که فاقد فروغ خودشناسی است ، که از آغاز تا پایان توهم است و از خواب ، تنبلی و خیال برمی خیزد گفته می شود حاصل گونه جهل است .
-هیچ موجودی ، چه در روی زمین و چه در میان فرشتگان در نظامهای سیاره ای فوقانی، وجود ندارد که از این سه گونه طبیعت مادی آزاد باشد.
-ای تنبیه کننده دشمن ، براهماناها، کشاتریاها، وایشیاها، و شودراها از روی کیفیت کاری که به موجب طبایع سه گانه کسب کرد ه اند متمایز می شوند.
-آرامش ، تسلط بر نفس ، ریاضت ، پاکی ، شکیبایی ، صداقت ، دانش ، خرد و دینداری همگی خصوصیات ذاتی است که براهماناها با آن عمل می کنند.
-قهرمانی ، قدرت ، عزم ، کاردانی ، شجاعت در نبرد، بخشش و سخاوت و رهبری خصوصیات ذاتی عمل کشاتریاها است .
-زراعت ، حفاظت گاو و تجارت کار ذاتی وایشیاها، و خدمت به دیگران کار شودراها است .
-هر انسانی با پیروی از طبیعت و خصوصیات کاری خود می تواند به مرتبه کمال دست یابد . حال خواهشمندم بشنو از من که چگونه این امر عملی می شود.
-با پرستش خداوند که حاضر در همه جا و منشأ تمام موجودات است ، انسان می تواند از طریق انجام وظایف خویش به کمال برسد.
-چنانچه انسان به حرفه خویش بپردازد و آن را ناکامل انجام دهد، ترجیح دارد بر اینکه به حرفه شخص دیگری بپردازد و آن را کامل انجام دهد . وظایفی که بر اساس طبیعت شخص تعیین شده است هیچگاه تحت تأثیر واکنشهای گناه آلود قرار نمی گیرد.
-درست همان گونه که آتش با دود پوشیده شده ، هر کاری با نوعی نقص مستور شده است . بنابراین ای پسر کونتی، انسان نباید کاری را که از طبع او ایجاد گردیده ترک نماید حتی اگر چنین کاری پر از نقص باشد.
-کسی که حکمران نفس ، فاقد دلبستگی و نسبت به تمامی لذات مادی بی اعتناء است ، می تواند از طریق انقطاع به بالاترین مرحله کمالِ رهایی از واکنش دست یابد.
-ای پسر کونتی ، از من بیاموز که چگونه کسی که به این کمال نائل گردیده است ، می تواند با عمل کردن به شیوه ای که اکنون به اختصار بیان خواهم کرد، به مرحله کمال متعال یعنی برهمن یا برترین دانش دست یابد.

یک نظر بنویسید


نُه + هفت =