و دانش بسیار ناچیزی که به موجب آن ، انسان بدون شناخت حقیقت ، فقط به یک نوع کار که جای همه چیز را برایش پر می کند دلبسته می گردد گفته می شود در گونه تاریکی است

و دانش بسیار ناچیزی که به موجب آن ، انسان بدون شناخت حقیقت ، فقط به یک نوع کار که جای همه چیز را برایش پر می کند دلبسته می گردد گفته می شود در گونه تاریکی است


-بر اساس سه گونه طبیعت مادی ، سه نوع دانش ، عمل و انجام دهنده عمل وجود دارد . اکنون درباره آنها، از من بشنو.
-باید درک کنی دانشی که به موجب آن جوهر روحانیِ غیرمنقسمِ واحدی در تمام موجودات زنده که به شکلهای بی شماری تقسیم شده اند دیده می شود، دانش در گونه نیکی است .
-باید درک کنی دانشی که به موجب آن در هر کالبد جسمانی ، موجود زنده متفاوتی دیده می شود، دانش در گونه شهوت است .
-و دانش بسیار ناچیزی که به موجب آن ، انسان بدون شناخت حقیقت ، فقط به یک نوع کار که جای همه چیز را برایش پر می کند دلبسته می گردد گفته می شود در گونه تاریکی است .
-اما درباره عمل ، آن عمل تنظیم شده ای که بدون دلبستگی ، بدون عشق یا نفرت ، و بدون خواسته برای نتایج و ثمرات انجام گیرد، گفته می شود در گونه نیکی است .
-اما عملی را که انسان با کوشش بسیار زیاد برای ارضای خواسته هایش انجام می دهد و از احساس منیت کاذب نشأت می گیرد، عمل در گونه شهوت خوانده می شود.
-آن عملی که از روی توهم ، بدون در نظر گرفتن احکام کتب مقدس و اعتناء به اسارتی که در آینده در پی خواهد داشت ، انجام گیرد و باعث صدمه زدن به دیگران شود، می گویند در گونه جهل است.
آن انجام دهنده کار که همواره به عملی مغایر با دستورات کتب مقدس اشتغال دارد، ...، گفته می شود فاعلی در گونه جهل است .

آن انجام دهنده کار که همواره به عملی مغایر با دستورات کتب مقدس اشتغال دارد، …، گفته می شود فاعلی در گونه جهل است .


-کسی که وظیفه اش را فارغ از ارتباط با گونه های طبیعت مادی ، بدون منیت کاذب ، با عزم راسخ و اشتیاق فراوان و بی اعتناء نسبت به موفقیت یا شکست انجام می دهد، گفته می شود فاعلی درگونه نیکی است .
-آن انجام دهنده ای که به کار و ثمراتش دلبسته است و مشتاق لذت بردن از نتایج آن می باشد و حریص ، همواره حسود و ناپاک است و با شادی و غم متأثر می شود، می گویند در گونه شهوت است .
-آن انجام دهنده کار که همواره به عملی مغایر با دستورات کتب مقدس اشتغال دارد، دنیاپرست ، لجوج و خودرأی ، متقلب ، ماهر در توهین به دیگران ، تنبل ، ترشرو و عبوس است ، مسامحه می کند و کار را به تعویق می اندازد، گفته می شود فاعلی در گونه جهل است .
-حال ای فاتح ثروت ، خواهشمن دم گوش فرا دار تا به تفصیل انواع مختلف درک و عزم را بر اساس سه گونه طبیعت مادی برایت بازگویم .
-ای پسر پریتها، آن درکی که به وسیله آن انسان درمی یابد چه کاری باید انجام و چه کاری نباید انجام شود، از چه چیزی باید و از چه چیزی نباید ترسید، چه چیزی عامل اسارت و چه چیزی رهای ی بخش است ، آن درک در گونه نیکی قرار دارد.
-ای پسر پریتها، آن درکی که قادر به تشخیص دین از بی دینی نیست و عملی را که باید انجام شود از عملی که نباید انجام گردد تشخیص نمی دهد، در گونه شهوت است .
-ای پارتها، آن درکی که تحت افسونِ توهم و تاریکی ، بی دینی را دین و دین را بی دینی محسوب می کند و همواره در جهت نادرست م یکوشد، در گونه نادانی است .
-ای پسر پریتها، آن عزمی که راسخ است و به وسیله تمرین یوگا ثابت و استوار نگاه داشته شده است و بدین سان اعمال ذهن ، زندگی و حواس را مهار می نماید در گونه نیکی است .
-اما ای آرجونا، آن عزمی که باعث می شود شخص در دین و پرهیزکاری ، در پیشرفت اقتصادی و ارضای حواس به دنبال نتایج و ثمرات باشد، عزمی در گونه شهوت است .
-ای پسر پریتها، و آن عزم بی بهره از خردی که نمی تواند از رؤیا، ترس ، اندوه و تأسف ، ترشرویی و نارضایتی و توهم فراتر برود، در گونه جهل و تاریکی است .

یک نظر بنویسید


پنج + دو =