اعمال قربانی ، صدقه و ریاضت نباید به هیچ وجه ترک شود، بلکه باید حتماً انجام گیرد. براستی که قربانی، صدقه و ریاضت ، حتی ارواح بزرگ را تطهیر می کند.

اعمال قربانی ، صدقه و ریاضت نباید به هیچ وجه ترک شود، بلکه باید حتماً انجام گیرد. براستی که قربانی، صدقه و ریاضت ، حتی ارواح بزرگ را تطهیر می کند.


-آرجونا گفت :ای مسلّح بزرگ ، ای کشنده دیو کشی ، ای ارباب حواس ، می خواهم منظور ازانقطاع [تیاگا ] و مرحله انقطاع در زندگی [سانیاسا] را بدانم .
-شخصیت متعال خداوند فرمود : دانایان بزرگ ، ترک کردن اعمالی را که بر اساس خواسته های مادی است مرحله انقطاع در زندگی [سانیاسا] می دانند و خردمندان کنار نهادن نتایج و ثمرات تمامی اعمال را انقطاع [تیاگا] می خوانند.
-برخی از دانایان معتقدند هر گونه کار و عمل ثمرجویانه باید به عنوان عمل اشتباه کنار گذارده شود، در حالی که عقیده حکمای دیگر بر آن است که انجام قربانی ، صدقه و ریاضت هیچگاه نباید ترک شود.
-ای بهترین بهاراتاها، اینک رأی مرا درباره انقطاع بشنو . ای ببری در میان انسانها، سه نوع انقطاع در کتب مقدس بیان گردیده است .
-اعمال قربانی ، صدقه و ریاضت نباید به هیچ وجه ترک شود، بلکه باید حتماً انجام گیرد. براستی که قربانی، صدقه و ریاضت ، حتی ارواح بزرگ را تطهیر می کند.
-ای پسر پریتها، کلیه این اعمال باید بدون دلبستگی یا هر گونه چشم داشت به نتیجه و به حکم وظیفه انجام شود. این نظر نهایی من است .
-وظایف تجویزشده هیچگاه نباید ترک شود . گفته می شود انقطاع فردی که از روی توهم وظایف تجویز شده خود را رها نماید، در گونه جهل است .
-هر آن کس که وظایف تجویزشده را به مثابه امری سخت و پرزحمت ، یا به علت ترس از مشقات جسمی ترک گوید، گفته می شود در گونه شهوت انقطاع حاصل کرده است . چنین کاری هیچگاه به آن مرتبه والای انقطاع منتهی نمی شود.
-ای آرجونا، هنگامی که انسان به انجام وظیفه تجویزشده اش فقط به خاطر آنکه باید آن را انجام دهد مبادرت می ورزد و از هر گونه معاشرت مادی و دلبستگی به نتایج و ثمرات انقطاع حاصل می کند، گفته می شود انقطاع او در گونه نیکی است .
-شخص منقطع خردمندی که در گونه نیکی قرار دارد، و نه به کار نامساعد نفرت می ورزد و نه دلبسته کار مساعد می شود، هیچ گونه شکی درباره کار و عمل ندارد.
نتایج و ثمرات سه گانه عمل فردی که در انقطاع نیست - نتایج مطلوب ، نتایج نامطلوب و نتایج مختلط - پس از مرگ ، وی را دنبال می کنند.

نتایج و ثمرات سه گانه عمل فردی که در انقطاع نیست – نتایج مطلوب ، نتایج نامطلوب و نتایج مختلط – پس از مرگ ، وی را دنبال می کنند.


-برای موجود قالب گرفته ، ترک کلیه اعمال واقعاً غیر ممکن است . لیکن می گویند آن کسی به انقطاع حقیقی دست یافته است که از نتایج و ثمرات عمل انقطاع حاصل کند.
-نتایج و ثمرات سه گانه عمل فردی که در انقطاع نیست – نتایج مطلوب ، نتایج نامطلوب و نتایج مختلط – پس از مرگ ، وی را دنبال می کنند. ولی برای فرد منقطع از زندگی مادی ، چنین نتایجی که از آنها لذت یا رنج عاید گردد وجود نخواهد داشت .
-ای مسلّح بزرگ ، آرجونا، بر اساس ودانتا پنج علت باعث انجام کلیه اعمال می گردد. اینک اینها را از من بیاموز.
-مکان عمل [بدن]، فرد انجام دهنده ، حواس گوناگون ، انواع مختلف کار و تلاش ، و در نهایت روح متعال ، همگی پنج عامل (اصل اساسی ) عمل هستند.
-هر عمل درست یا اشتباهی که انسان با بدن ، فکر یا کلامش انجام می دهد ناشی از این پنج عامل است .
-بدین سبب کسی که خود را یگانه انجام دهنده کار می داند و این پنج عامل را در نظر نمی گیرد، مسلماً چندان خردمند نیست و نمی تواند چیزها را همان گونه که هست ببیند.
-کسی که محرکش منیت کاذب و شعورش گرفتار نباشد، هرچند در این دنیا کسی را هم بکشد، قاتل محسوب نخواهد شد. او هرگز گرفتار اعمالش نمی گردد.
-دانش ، موضوع دانش و داننده ، سه عاملِ محرک عمل هستند ؛ حواس ، عمل به خودی خود و فاعلِ عمل ، پایه های سه گانه عمل را تشکیل می دهند.

یک نظر بنویسید


هفت + = سیزده