نمی توانم هیچ راهی برای دور ساختن این غم که دارد حواس مرا می خشکاند بیابم . چنانچه حتی سلطنتی خجسته و بی همتا در زمین همچون پادشاهی فرشتگان در بهشت به دست آورم باز قادر به برطرف نمودن این غم نخواهم بود.

نمی توانم هیچ راهی برای دور ساختن این غم که دارد حواس مرا می خشکاند بیابم . چنانچه حتی سلطنتی خجسته و بی همتا در زمین همچون پادشاهی فرشتگان در بهشت به دست آورم باز قادر به برطرف نمودن این غم نخواهم بود.


-آرجونا گفت : کریشنای عزیزم ، با دیدن دوستان و بستگان که بدین گونه با روحیه ای جنگجویانه در مقابلم قرار گرفته اند، اعضای بدنم به لرزه درآمده و دهانم خشک شده است .
-تمام بدنم می لرزد، مو بر تنم راست شده است ، کمانم گاندیوا از دستم می لغزد و پوستم می سوزد.
-ای کریشنا، ای کشنده دیو کشی ، دیگر یارای ایستادن در اینجا را ندارم . من در حال فراموش کردن خویشتنم و ذهنم در گیجی و آشفتگی است . تنها نحوست و نگونبختی را در پیش رو می بینم .
-ای کریشنای عزیزم ، نمی توانم دریابم چگونه ممکن است نتیجه خوبی از کشتن بستگانم در این جنگ حاصل شود . علاوه بر آن ، من نمی توانم هیچ گونه آرزوی پیروزی ، سلطنت و یاخوشبختی ناشی از آن را در سر بپرورانم .
-ای گوویندا، پادشاهی ، خوشبختی و حتی زندگانی به چه کار می آید، زمانی که کلیه افرادی که تمام این نعمات را برای آنان می طلبیم اکنون در این میدان نبرد صف آرایی کرده اند؟ ای مادهوسودانا، هنگامی که معلمان ، پدران ، پسران ، پدربزرگان ، دائیان ، پدرزنان ، نوه ها، برادرزنها و تمام خویشاوندانم در برابرم ایستاده و آماده اند جان و مال خود را از کف بدهند چرا من باید به کشتن آنان دست یازم ، هرچند ممکن است در غیر این صورت آنان مرا بکشند . ای حافظ تمام موجودات زند ه ، من حاضر نیستم حتی به ازای هر سه جهان با آنان بجنگم ، حال چه رسد به سلطنت بر این کره ارض . از کشتن پسران دهریتاراشترا چه لذتی خواهیم برد؟
-با کشتن چنین مهاجمانی ، گناه ما را فرا خواهد گرفت . بنابراین شایسته ما نیست که پسران دهریتاراشترا را بکشیم و دوستانمان را نابود کنیم . ای کریشنا، ای همسر الهه خوشبختی ، چگونه می توانیم با کشتن بستگانمان خوشبخت شویم ؟
-ای جاناردانا، هرچند قلب آنان را حرص و آز فراگرفته است و از کشتن اعضای خانواده و نزاع با دوستان ابایی ندارند، ولی ما که دریافته ایم نابودی خانواده گناه است چرا باید به چنین اعمالی گناه آلود دست یازیم ؟
-با نابودی سلسله ، سنت ابدی خانوادگی منهدم می شود و در نتیجه بازماندگان خانواده گرفتار بی دینی می گردند.
-ای کریشنا، هنگامی که بی دینی در خانواده غالب شود، زنان فاسد می گردند و ای نواده وریشنی ، از انحطاط و تباهی زنان نسل ناخواسته به وجود می آید.
-افزایش نسل ناخواسته زندگی جهنمی ، هم برای خانواده و هم برای کسانی که سنت خانوادگی را از بین برده اند، به وجود می آورد. اجداد در چنین خانواده های فاسدی سقوط می کنند زیراهیچ گونه تقدیم آب و غذا به آنان صورت نمیگیرد.
-به علت اعمال پلید آن کسانی که سنت خانوادگی را از بین می برند و بدین سان باعث افزایش کودکان ناخواسته می گردند، تمام انواع برنامه های اجتماعی و رفاه خانواده نابود می گردد.
-ای کریشنا، ای حافظ مردم ، از سلسله پیران شنیده ام که نابودکنندگان سنتهای خانوادگی همواره در جهنم بسر خواهند برد.
-افسوس ، چقدر عجیب است که ما خود را آماده ارتکاب اعمالی بس گناه آلود می سازیم و به خاطر آرزوی لذت بردن و بهره مند شدن از سلطنت می خواهیم به کشتن بستگان خود مبادرت ورزیم .
-بهتر آن است که در میدان نبرد، بدون سلاح و بی هیچ گونه مقاومتی ، به دست پسران مسلّح دهریتاراشترا کشته شوم .
-سانجایا گفت : آرجونا پس از ادای این سخنان در میدان نبرد، تیرها و کمانش را به کناری نهاد و با غم و اندوه فراوان در ارابه نشست .

یک نظر بنویسید


+ نُه = ده