در حالی که شخصیت اعلای خداوند کریشنا با آرجونا چنین سخن می گفت ، شکل واقعی چهاردست خود را به نمایش گذارد و سرانجام شکل دو دست خود را به او نشان داد و بدین سان آرجونای هراسناک را نیرو بخشید و دلگرم نمود.

در حالی که شخصیت اعلای خداوند کریشنا با آرجونا چنین سخن می گفت ، شکل واقعی چهاردست خود را به نمایش گذارد و سرانجام شکل دو دست خود را به او نشان داد و بدین سان آرجونای هراسناک را نیرو بخشید و دلگرم نمود.

-تو پدر آحاد متحرک و ساکن در این تجلی کامل کیهانی هستی . تو یگانه معبود در عالم کائنات و پیر روحانی اعلی هستی . هیچکس با تو برابر نیست و هیچ کس نمی تواند با تو یکی گردد. پس ای قدرت بی کران ، چگونه ممکن است کسی در سه جهان وجود داشته باشد که برتر از تو باشد؟
-تو آن خداوند متعال و یگانه معبود هستی که هر موجود زنده باید عبادتت نماید . بدین سان با تمامی خضوع به تو کرنش می کنم و در برابرت به خاک می افتم تا سجده های محترما نه خود را به تو تقدیم و تقاضای لطف و رحمت تو را نمایم . تمنا دارم اشتباهاتی را که نسبت به تو روا داشته ام بر من ببخشایی ، همان گونه که پدری نسبت به گستاخی پسرش یا دوستی نسبت به بی ادبی دوستش یا زنی در قبال حالت خودمانی همسرش شکیبایی به خرج می دهد.
-از دیدن این شکل جهانی که تا کنون هیچگاه ندیده بودم ، شادمانم ؛ اما در عین حال ذهنم ازترس مضطرب گردیده است . بنابراین ای خدای خدایان ، ای مأوای جهان ، تمنا دارم لطف و رحمت خویش را به من اعطاء نمایی و دوباره شکل مبارک خود را به صورت شخصیت خداوند به من بنمایانی.
-ای شکل جهانی ، ای خداوند هزاردست ، آرزو دارم تو را در شکل چهاردست خود، با گرز، چرخ ، صدف و گل نیلوفر در دستان و تاج بر سر، نظاره کنم . من مشتاقم که تو را در آن شکل تحسین نمایم .
-شخصیت متعال الهی فرمود : آرجونای عزیزم ، من شادمانه به وسیله نیروی درونی خود، شکل جهانی عالی ، نامحدود و مملو از درخشندگی خود را درون دنیای مادی به تو نشان دادم که هیچکس قبل از تو آن را ندیده است .
-ای بهترین سلحشوران کورو، هیچکس پیش از تو این شکل جهانی مرا ندیده است ، زیرا نه مطالعه وداها، نه انجام قربانی ، نه دادن صدقه ، نه پرداختن به اعمال متقیانه و ریاضتهای شاق ، هیچکدام دیدن مرا در این شکل در دنیای مادی میسر نمی کند.
-تو با دیدن این شکل هولناک من حیران و آشفته شده ای ، حال بگذار تمام بشود . ای عابد من ، دوباره از تمام اضطرابات آسوده شو. اکنون با ذهنی آرام می توانی آن چهر های را که آرزو می کنی ببینی .
-سانجایا به دهریتاراشترا گفت : در حالی که شخصیت اعلای خداوند کریشنا با آرجونا چنین سخن می گفت ، شکل واقعی چهاردست خود را به نمایش گذارد و سرانجام شکل دو دست خود را به او نشان داد و بدین سان آرجونای هراسناک را نیرو بخشید و دلگرم نمود.

آرجونای عزیزم ، آن کس که مشغول خدمت عابدانه پاک و خالص من است و از آلودگیهای اعمال ثمرجویانه و پندارهای ذهنی رها گشته است ، آن کس که برای من کار می کند، و مرا هدف اعلای زندگیش قرار می دهد، و دوست همه موجودات زنده است حتماً نزد من میاید.

آرجونای عزیزم ، آن کس که مشغول خدمت عابدانه پاک و خالص من است و از آلودگیهای اعمال ثمرجویانه و پندارهای ذهنی رها گشته است ، آن کس که برای من کار می کند، و مرا هدف اعلای زندگیش قرار می دهد، و دوست همه موجودات زنده است حتماً نزد من میاید.

-وقتی آرجونا بدین سان کریشنا را در شکل اصلیش مشاهده نمود گفت : ای جاناردانا، اکنون با دیدن این شکل شبیه به انسان که بی نهایت زیباست ، ذهن من آرامش یافته است و به طبیعت اصلی خود بازگشته ام .
-شخصیت اعلای خداوند فرمود : آرجونای عزیزم ، مشاهده این شکل من که اکنون آن را می بینی ، بسیار مشکل است . حتی فرشتگان همواره جویای فرصتی هستند که این شکل بسیار عزیز و محبوب را رؤیت کنند.
-این صورتی را که با چشمان روحانی خود مشاهده می کنی ، نه با مطالعه وداها، نه با تحمل ریاضتهای سخت ، نه با دادن صدقه و نه با پرستش ، نمی توان درک نمود . از این راهها نمی شود به مشاهده من ، آن گونه که هستم ، نائل شد.
-آرجونای عزیزم ، تنها از طریق خدمت عابدانه لاینقطع ، من همان گونه که هستم و در مقابل تو ایستاده ام ، قابل درک می باشم ؛ و بدین سان است که مستقیماً قابل رؤیت هستم . تنها از این راه تو می توانی اسرار درک مرا کشف نمایی .
-آرجونای عزیزم ، آن کس که مشغول خدمت عابدانه پاک و خالص من است و از آلودگیهای اعمال ثمرجویانه و پندارهای ذهنی رها گشته است ، آن کس که برای من کار می کند، و مرا هدف اعلای زندگیش قرار می دهد، و دوست همه موجودات زنده است حتماً نزد من میاید.

یک نظر بنویسید


نُه + = شانزده