آرجونا در آن شکل جهانی دهانهای بی شمار و نامحدود، چشمان بی شمار و نامحدود و مناظر شگرف نامحدودی را مشاهده نمود . آن شکل با زیورآلات روحانی بسیار تزئین یافته بود و سلاحهای افراشته و روحانی بسیاری در دست داشت . خداوند جامه های الهی بر تن و حلقه گلهای روحانی بر گردن داشت و بدن او آغشته به بسیاری عطرهای الهی و رایحه های ملکوتی بود .

آرجونا در آن شکل جهانی دهانهای بی شمار و نامحدود، چشمان بی شمار و نامحدود و مناظر شگرف نامحدودی را مشاهده نمود . آن شکل با زیورآلات روحانی بسیار تزئین یافته بود و سلاحهای افراشته و روحانی بسیاری در دست داشت . خداوند جامه های الهی بر تن و حلقه گلهای روحانی بر گردن داشت و بدن او آغشته به بسیاری عطرهای الهی و رایحه های ملکوتی بود .

-آرجونا گفت : من به آموزشهای تو درباره اسرار دانش روحانی که با محبت بسیار برایم ایراد نمودی گوش فرا دادم و از این طریق توهم من، اکنون برطرف گردیده است .
-ای چشم نیلوفرین ، من از تو درباره پیدایش و ناپدیدشدن تمام موجودات زنده به تفصیل شنیده ام و شکوه و عظمت پایان ناپذیرت را درک نموده ام .
-ای برترینِ تمامی شخصیتها، ای شکل متعال ، هرچند من اینجا در مقابلم ، حالت واقعیات را همان گونه که خودت توصیف نمودی مشاهده می کنم ، با این همه آرزو دارم آن شکلی را که از طریق آن وارد این تجلی جهانی شده ای ، ببینم .
-پروردگارا، ای صاحب تمام قدرتهای خارق العاده ، چنانچه فکر می کنی من قادرم به صورت کیهانیت نظر افکنم ، تقاضا دارم آن ذات جهانی بیکران را به من نشان دهی .
-شخصیت اعلای خداوند فرمود : آرجونای عزیزم ، ای پسر پریت ها، اکنون توانگریهای مرا ببین ، صدها هزار شکل الهی متنوع و مملو از رنگهای گوناگون .
-ای بهترین بهاراتاها، اینک تجلیات مختلف آدیتیاها، واسوها، رودراها، آشوینی کوماراها وتمام فرشتگان دیگر را ببین . چیزهای شگفت انگیز بسیاری را رؤیت کن که هیچکس پیش از این نه دیده و نه شنیده است .
-ای آرجونا، هرآنچه آرزوی دیدن آن را داری ، بی درنگ در این کالبد من رؤیت کن! این شکل جهانی می تواند هرآنچه را تو اکنون آرزو می کنی و همچنین هرآنچه را در آینده ممکن است آرزو کنی به تو نشان دهد . همه چیز اعم از متحرک و ساکن به طور کامل در اینجا و در یک مکان جمع شده است.
-اما تو با چشمان کنونیت قادر به رؤیت من نیستی . بنابراین من به تو چشمانی الهی می دهم . به قدرت و توانگری خارق العاده من بنگر!
-سانجایا گفت : پادشاها، شخصیت متعال خداوند، آن ارباب تمامی قدرتهای ماورائی ، پس از ادای این سخنان شکل جهانی خود را به آرجونا نشان داد.
-آرجونا در آن شکل جهانی دهانهای بی شمار و نامحدود، چشمان بی شمار و نامحدود و مناظر شگرف نامحدودی را مشاهده نمود . آن شکل با زیورآلات روحانی بسیار تزئین یافته بود و سلاحهای افراشته و روحانی بسیاری در دست داشت . خداوند جامه های الهی بر تن و حلقه گلهای روحانی بر گردن داشت و بدن او آغشته به بسیاری عطرهای الهی و رایحه های ملکوتی بود . تمامی اینها بی نهایت شگفت انگیز، درخشان ، بیکران و فراگیر بود.
-چنانچه صدها هزار خورشید به یکباره در آسمان قد برافرازند، تابش انوار درخشان ساطع از آنها شاید بتواند شبیه به درخشش شخص متعال در آن شکل جهانی باشد.
-در آن هنگام آرجونا توانست در شکل جهانی خداوند، بسطهای نامحدود جهان را که در یک مکان قرار داشت ، اما به هزاران هزار تقسیم شده بود، ببیند.
-آنگاه ، آرجونا، حیران و متحیر در حالی که مو بر تنش راست گردیده بود سر تعظیم فرود آورد و سجده های خود را به پیشگاه خداوند متعال تقدیم و با دستان بر هم قرار گرفته شروع به دعا به او نمود.
-آرجونا گفت : ای کریشنا، خداوند عزیزم ، در بدن تو اجتماع تمامی فرشتگان و انواع موجودات زند ه دیگر را مشاهده می کنم . من برهما را که بر گل نیلوفر نشسته است ، همچنین خداوندگار شیوا، تمامی حکما و مارهای الهی را می بینم .

یک نظر بنویسید


چهار + = شش