من همچنین زمان پایان ناپذیرم ، و در میان آفرینندگان برهما هستم .

من همچنین زمان پایان ناپذیرم ، و در میان آفرینندگان برهما هستم .

-در میان پاک کنندگان باد، در میان کسانی که ماهرانه اسلحه را به کار می برند راما، در میان ماهیان کوسه ، و در میان رودخان ههای روان ، رود گنگ هستم .
-ای آرجونا، در میان تمام آفرینشها من آغاز و انتها و نیز میانه هستم . در میان تمام علوم ، علم روحانی ذات و در میان منطق دانان ، حقیقت قطعی و نهایی هستم .
-در میان حروف من حرف الف و در میان کلمات مرکب ترکیب دوبخشی ام . من همچنین زمان پایان ناپذیرم ، و در میان آفرینندگان برهما هستم .
-من مرگ ، آن بلعنده همه چیز هستم و همچنین اصل مولد هر آنچه به وجود خواهد آمد . در زن ، من شهرت ، ثروت ، سخن شیوا، حافظه ، شعور، وفاداری و شکیبایی او هستم .
-در میان سرودهای روحانیِ ساماودا من بریهات ساما، و در میان اشعار، من گایاتری هستم . در میان ماهها من مارگاشیرشا [نوامبر دسامبر]، و در میان فصول بهار پرگُل هستم .
-من همچنین قمار متقلبان و شکوه شکوهمندان هستم . من پیروزی ، ماجراجویی و قدرت قدرتمندان هستم .
-در میان نوادگان وریشنی من واسودوا و در میان پانداو اها آرجونا هستم . در میان حکما ویاسا و در میان متفکران بزرگ من اوشانا هستم .

 در میان تمام علوم ، علم روحانی ذات و در میان منطق دانان ، حقیقت قطعی و نهایی هستم .

در میان تمام علوم ، علم روحانی ذات و در میان منطق دانان ، حقیقت قطعی و نهایی هستم .

-در میان تمام راههای جلوگیری از بی قانونی من مجازات هستم و در آنان که جستجوگر موفقیت و پیروزی اند اخلاقیات می باشم . در رازها، من سکوت و در خردمندان و فرزانگان ، خرد هستم .
-علاوه بر این ، ای آرجونا، من تخم مولد تمام موجودات هستم . هیچ موجود متحرک یا ساکنی قادر نیست بدون من وجود داشته باشد.
-ای مغلوب کننده قدرتمند دشمنان ، هیچ گونه پایانی برای تجلیات الهی من وجود ندارد . آنچه برای تو بیان داشته ام تنها اشاره ای است به توانگریهای بی کران من .
-بدان که تمام آفرینشهای زیبا، شکوهمند و توانا تنها بارقه ای از قدرت و جلالت من است .
-ولی آرجونا، چه نیازی به شرح این همه دانش مفصل است ؟ زیرا با بخش کوچکی از شخص خود، من به درون عالم کائنات رخنه کرده و آن را اداره میکنم .

یک نظر بنویسید


+ چهار = سیزده