توانگری های حقیقت مطلق

یک نظر بنویسید


نُه + = هفده