ای آرجونا، به منزله شخصیت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را که در گذشته به وقوع پیوسته، هر آنچه را که اکنون در حال به وقوع پیوستن و تمامی آنچه را که هنوز رخ نداده است می دانم . من همچنین تمامی موجودات زنده را می شناسم در حالی که هیچکس مرا نمیشناسد.

ای آرجونا، به منزله شخصیت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را که در گذشته به وقوع پیوسته، هر آنچه را که اکنون در حال به وقوع پیوستن و تمامی آنچه را که هنوز رخ نداده است می دانم . من همچنین تمامی موجودات زنده را می شناسم در حالی که هیچکس مرا نمیشناسد.

-تمام جهان به علت توهم حاصل از سه گونه (نیکی ، شهوت و جهل )، مرا که در ورای گونه ها و پایان ناپذیرم نمی شناسد.
-فائق آمدن بر این انرژی الهی من که شامل سه گونه طبیعت مادی است بسیار مشکل می باشد . ولی کسانی که در برابر من سر تسلیم فرود آورده اند، می توانند به سادگی از آن درگذرند.
-ابلهان ، پست ترین افراد در میان بشریت ، اشخاصی که دانششان به وسیله توهم ربوده شده است و دیوصفتان ، بی ایمانان و شریرانی هستند که در برابر من سر تسلیم فرود نمیآورند.
-ای بهترین در میان بهاراتاها، چهار نوع انسان پرهیزکار طوق بندگی و عبودیت مرا بر گردن می نهند و به من خدمت عابدانه می کنند: انسان دردمند، شخص خواستار ثروت ، فرد کنجکاو و کسی که در جستجوی شناخت مطلق است.

انسان دردمند، شخص خواستار ثروت ، فرد کنجکاو ، کسی که در جستجوی شناخت مطلق است، عبودیت مرا بر گردن می نهند ابلهان ، پست ترین افراد در میان بشریت ، اشخاصی که دانششان به وسیله توهم ربوده شده است و دیوصفتان در برابر من تسلیم نمیشوند

انسان دردمند، شخص خواستار ثروت ، فرد کنجکاو ، کسی که در جستجوی شناخت مطلق است، عبودیت مرا بر گردن می نهند
ابلهان ، پست ترین افراد در میان بشریت ، اشخاصی که دانششان به وسیله توهم ربوده شده است و دیوصفتان در برابر من تسلیم نمیشوند

-از میان آنها، کسی که در دانش کامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترین می باشد، زیرا من برای او بسیار عزیزم ، همان طور که او نیز برای من بسیار عزیز است .
-بدون شک تمام این عابدان ارواح بزرگواری هستند، اما کسی که مرا می شناسد، من او را درست همچون خویش محسوب می کنم. او به علت مشغول بودن در خدمت متعال من ، یقیناً به من ، یعنی عالیترین و کاملترین هدف ، واصل می گردد.
-پس از تولدها و مرگهای بسیار، کسی که با شناخت من به عنوان علت تمام علل و خالق تمام هستی در دانش واقعی قرار گرفت ، به من تسلیم می گردد. چنین روح بزرگی بسیار نادر است .

یک نظر بنویسید


پنج + = نُه