عناصر هشتگانه خاک ، آب ، آتش ، هوا، اتر، ذهن ، شعور و منیت کاذب ، نیروهای جداشده مادی مرا تشکیل می دهند.

عناصر هشتگانه خاک ، آب ، آتش ، هوا، اتر، ذهن ، شعور و منیت کاذب ، نیروهای جداشده مادی مرا تشکیل می دهند.

-خداوند متعال فرمود : اکنون بشنو، ای پسر پریتها، که چگونه با انجام یوگا در آگاهی کامل به من ، در حالی که ذهنت به من دلبسته است ، می توانی عاری از هر گونه شک و تردید مرا کاملا بشناسی .
-اکنون من این دانش را کامل و از هر دو جنبه طبیعیات و الهیات برایت بازگو می کنم که با دانستن آن دیگر چیزی ناشناخته برایت باقی نخواهد ماند.
-از میان هزاران انسان ، ممکن است یکی برای کمال بکوشد، و در بین کسانی که به کمال نائل شده اند، به ندرت می توان کسی را یافت که مرا به حقیقت بشناسد.
-عناصر هشتگانه خاک ، آب ، آتش ، هوا، اتر، ذهن ، شعور و منیت کاذب ، نیروهای جداشده مادی مرا تشکیل می دهند.
-علاوه بر اینها، ای مسلح بزرگ آرجونا، نیروی اعلای دیگری متعلق به من ، که مشتمل بر تمام موجودات زنده ای که در حال بهره برداری و منفعت جویی از منابع طبیعت سفلای مادی اند، وجود دارد.
-تمامی مخلوقات از این دو طبیعت سرچشمه می گیرند و به یقین بدان که من ، در این جهان ، منشأ ایجاد و اضمحلال تمامی آنها، چه مادی و چه روحانی ، می باشم .
-ای فاتح ثروت ، هیچ حقیقتی برتر از من نیست . همه چیز بر من تکیه دارد همچون مرواریدهایی بر ریسمان .
-ای پسر کونتی ، من طعم آب ، نور خورشید و ماه ، هجای مقدس ”ام “ در مانتراهای ودایی هستم . من آن صوت در اتر و توانایی در انسان هستم.
-من عطر و رایحه اصلی خاک و حرارت آتش هستم . من جان تمامی آنچه حیات دارد و ریاضتهای زاهدان هستم .
-ای پسر پریتها، بدان که من آن تخم اصلی تمام موجودات ، خرد خردمندان و قدرت و قابلیت تمام اشخاص قدرتمندم .
-من نیروی نیرومندان ، عاری از شهوت و خواسته ، هستم . ای سرور بهاراتاها (آرجونا )، من آن رابطه جنسی ای هستم که مغایر با اصول دینی نیست .
-تمام حالات موجود که از نیکی ، شهوت یا جهل سرچشمه می گیرد، به وسیله نیروهای من تجلی یافته است . به عبارتی در عین حال که همه چیز هستم ، مستقل نیز هستم و هیچگاه هویت خود را از دست نمی دهم . من تحت تأثیر و تسلط گونه های طبیعت مادی نیستم، بلکه بالعکس آنها در اختیار من هستند.

یک نظر بنویسید


یک + سه =