آنچه باعث گناه می شود فقط شهوت و آز است که از تماس با گونه مادی شهوت پدید می آید؛ و پس از تبدیل شدن به خشم است که دشمن ویران کننده این جهان و سرچشمه گناهان می گردد.

آنچه باعث گناه می شود فقط شهوت و آز است که از تماس با گونه مادی شهوت پدید می آید؛ و پس از تبدیل شدن به خشم است که دشمن ویران کننده این جهان و سرچشمه گناهان می گردد.

-آرجونا گفت : ای نواده وریشنی ، چه چیز انسان را، حتی به رغم میل باطنیش ، به ارتکاب گناه وا می دارد چنانکه گویی مجبور به انجام آن شده است ؟
-شخصیت اعلای خداوند فرمود : ای آرجونا، آنچه باعث گناه می شود فقط شهوت و آز است که از تماس با گونه مادی شهوت پدید می آید؛ و پس از تبدیل شدن به خشم است که دشمن ویران کننده این جهان و سرچشمه گناهان می گردد.
-همان گونه که دود آتش را مستور می سازد، غبار آینه را می پوشاند و زهدان جنین را در برمی گیرد، موجود زنده نیز با درجات مختلفی از شهوت و آز پوشیده شده است .
-بدین سان ، ای پسر کونتی ، آگاهی خالص موجود زنده به وسیله دشمن ابدی او یعنی شهوت و آز که سیری ناپذیر و سوزان همچون آتش می باشد پوشیده شده است .
-حواس ، ذهن و شعور محل استقرار شهوت و آز است و از طریق آنها دانش و آگاهی حقیقی موجود زنده را می پوشاند و او را گمراه و سرگردان می کند.

همان گونه که دود آتش را مستور می سازد، غبار آینه را می پوشاند و زهدان جنین را در برمی گیرد، موجود زنده نیز با درجات مختلفی از شهوت و آز پوشیده شده است . بدین سان ، آگاهی خالص موجود زنده به وسیله دشمن ابدی او یعنی شهوت و آز که سیری ناپذیر و سوزان همچون آتش می باشد پوشیده شده است .

همان گونه که دود آتش را مستور می سازد، غبار آینه را می پوشاند و زهدان جنین را در برمی گیرد، موجود زنده نیز با درجات مختلفی از شهوت و آز پوشیده شده است .
بدین سان ، آگاهی خالص موجود زنده به وسیله دشمن ابدی او یعنی شهوت و آز که سیری ناپذیر و سوزان همچون آتش می باشد پوشیده شده است .

-بنابراین ، ای آرجونا، ای بهترین بهاراتاها، در همان آغاز ای ن نشانه بزرگ گناه [شهوت و آز] را با تنظیم نمودن حواس مهار کن و این تباه کننده دانش و خودشناسی را از میان بردار.
-حواس فعال برتر از ماده بی جان ، ذهن برتر از حواس ، شعور برتر از ذهن و او [روح ] حتی برتر از شعور است .
-ای مسلّح بزرگ ، آرجونا، در نتیجه با دریافتن این نکته که ذات ورای حواس ، ذهن و شعور مادی است ، انسان باید ذهن خود را به تدریج از طریق شعور روحانی [کریشنا آگاهی ] استوار سازد و با قدرت روحانی این دشمن سیری ناپذیر یعنی شهوت و آز را مغلوب کند.

یک نظر بنویسید


هفت + = سیزده