عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زیرا فقط غذاهایی را تناول می کنند که ابتدا به عنوان قربانی تقدیم شده است . دیگران که غذا را برای لذت شخصی تهیه می کنند، فقط گناه تناول می نمایند.

عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زیرا فقط غذاهایی را تناول می کنند که ابتدا به عنوان قربانی تقدیم شده است . دیگران که غذا را برای لذت شخصی تهیه می کنند، فقط گناه تناول می نمایند.

-در آغاز خلقت ، خداوندِ تمام مخلوقات ، نسلهایی از انسانها و فرشتگان را همراه با قربانیهایی برای ویشنو نازل کرد، و آنان را با این گفته تبرک بخشید : ”با این یاگیا [قربانی] در شادی وخوشبختی زندگی نمایید، زیرا انجام آن تمامی مواهب را برای خوشبخت زیستن و رستگار شدن به ارمغان خواهد آورد.“
-فرشتگان که در اثر انجام قربانیها راضی شدند، رضایت شما را نیز فراهم خواهند کرد و بدین سان با همکاری بین انسانها و فرشتگان خیر و برکت در همه جا و برای همه به وجود خواهد آمد.
-فرشتگان که مسئول تأمین نیازهای گوناگون زندگی هستند، با راضی شدن از انجام یاگیا [قربانی]، تمامی مایحتاج زندگی را برای شما فراهم خواهند کرد . ولی کسی که از این مواهب ، بدون آنکه آنها را در مقابل به فرشتگان تقدیم کند، بهره مند می شود مسلماً دزد محسوب می گردد.
-عابدان خداوند از هر نوع گناهی مبری می گردند، زیرا فقط غذاهایی را تناول می کنند که ابتدا به عنوان قربانی تقدیم شده است . دیگران که غذا را برای لذت شخصی تهیه می کنند، فقط گناه تناول می نمایند.
-حیات کلیه بدنهای ذی روح متکی به دانه های غذایی است که آنها نیز از باران تولید می گردد. باران از انجام یاگیا [قربانی] حاصل می شود و یاگیا از وظایف تجویزشده .
-از آنجایی که فعالیتهای تنظیم کننده در وداها تجویزشده و وداها مستقیماً از شخصیت اعلای خداوند تجلی یافته است ، در نتیجه آن حقیقت مطلق فراگیر به طور ابدی در اعمال قربانی قراردارد.
-آرجونای عزیزم ، کسی که در حیات انسانی خود از دور کامل قربانی که بدین گونه در وداها تجویزشده پیروی نکند، بدون شک زندگی مملو از گناه خواهد داشت . عمر چنین شخصی که فقط به منظور ارضای حواس زندگی م یکند بیهوده و عبث خواهد گذشت .
-اما برای کسی که لذت را در ذات می یابد، زندگیش در خودشناسی واقع است ، و کاملاً خشنود و فقط در ذات راضی است ، هیچ گونه وظیفه ای وجود ندارد.
-شخص خودشناخته در پی هدف یا مقصودی از انجام وظایف تجویز شده خود نیست و دلیلی نیز برای عدم انجام آن نمی یابد. بعلاوه هیچگونه نیازی به اتکاء به موجودات زنده دیگر ندارد.

یک نظر بنویسید


یک + هشت =