مرگ ، برای کسی که تولد یافته ، اجتناب ناپذیر است و تولد مجدد برای کسی که مرده ، حتمی است .بنابراین ، در انجام وظیفه غیر قابل اجتناب خود، نباید دچار غم و اندوه شوی .

مرگ ، برای کسی که تولد یافته ، اجتناب ناپذیر است و تولد مجدد برای کسی که مرده ، حتمی است .بنابراین ، در انجام وظیفه غیر قابل اجتناب خود، نباید دچار غم و اندوه شوی .

-مرگ ، برای کسی که تولد یافته ، اجتناب ناپذیر است و تولد مجدد برای کسی که مرده ، حتمی است .بنابراین ، در انجام وظیفه غیر قابل اجتناب خود، نباید دچار غم و اندوه شوی .
-تمام مخلوقات در آغاز نامتجلی اند، سپس در مرحله میانی متجلی می شوند ، و دوباره پس از نابودی نامتجلی می گردند. پس چه نیازی به غم و اندوه وجود دارد.
-برخی به روح به عنوان پدیده ای شگفت انگیز می نگرند، بعضی آن را به عنوان پدیده ای شگفت انگیز توصیف می کنند و برخی نیز شنیده اند که روح پدیده ای شگفت انگیز است . حال آنکه دیگران حتی پس از شنیدن مطالبی دربارة روح ، به هیچ وجه قادر به درک آن نیستند.
-ای نواده بهاراتا، هرگز نمی توان آن کسی را که در بدن سکونت دارد و جاودانی است از بین برد . پس ، نباید برای هیچ موجودی غم و اندوه به دل راه دهی .
-با در نظر گرفتن وظیفه ویژه ات به عنوان یک کشاتریا باید بدانی برای تو هیچ کاری بهتر از جنگیدن بر اساس اصول دینی وجود ندارد. پس جای هیچ گونه تردیدی نیست.
-ای پارتها، خوشا به سعادت آن کشاتریاهایی که ناخواسته چنین فرصتهای جنگیدنی برایشان فرامی رسد و درها ی کرات بهشتی به روی ایشان گشوده می شود.
-اما چنانچه از وظیفه دینی خود که جنگیدن است امتناع ورزی ، قطعاً به علت نادیده گرفتن وظایفت مرتکب گناه خواهی شد و بدین ترتیب شهرت خویش را به عنوان جنگجو از دست خواهی داد.
-مردم همواره به بدنامی از تو یاد خواهند کرد و برا ی یک فرد محترم ، ننگ بدتر از مرگ است .
-سرداران بزرگی که برای نام و شهرت تو قدر و منزلت بسیار قائل بودند، گمان خواهند کرد که تو فقط به علت ترس میدان نبرد را ترک گفته ای و در نتیجه تو در نظر آنان پست و زبون خواهی شد.

همان گونه که انسان لباسهای نو بر تن و جامه های کهنه و فرسوده را رها می کند، به همین ترتیب روح نیز با کنار گذاردن بدنهای کهنه و بیفایده کالبدهای مادی جدیدی می پذیرد.

همان گونه که انسان لباسهای نو بر تن و جامه های کهنه و فرسوده را رها می کند، به همین ترتیب روح نیز با کنار گذاردن بدنهای کهنه و بیفایده کالبدهای مادی جدیدی می پذیرد.

-دشمنانت با کلمات توهین آمیزی تو را توصیف خواهند کرد و توانایی تو را به باد استهزاء خواهند گرفت . چه چیز میتواند برای تو دردناکتر از این باشد.
-ای پسر کونتی ، یا در میدان نبرد کشته خواهی شد و به سیارات بهشتی دست خواهی یافت و یا پیروز خواهی شد و از سلطنت زمین بهره مند خواهی گشت . پس برخیز و با عزمی راسخ بجنگ .
-بجنگ به خاطر جنگیدن ، بدون در نظر گرفتن خوشبختی یا غم ، سود یا زیان ، پیروزی یا شکست ، و با چنین عملی هرگز مرتکب گناه نخواهی شد.

یک نظر بنویسید


دو + = هشت