-آرجونا سؤال نمود : ای کریشنا، وضع آن کسانی که از اصول کتب مقدس پیروی نمی کنند ، بلکه طبق تصور خویش پرستش می نمایند چیست آنها در چه گونه ای اند، نیکی ، شهوت و یا جهل
-شخصیت اعلای خداوند فرمود: بر اساس گونه هایی که روح قالب گرفته از طبیعت کسب کرده است ، ایمان شخص می تواند بر سه قسم باشد: در نیکی ، در شهوت و یا در جه ل. اکنون در این باره بشنو.
-ای پسر بهاراتا، انسان بر اساس موجودیت خود، تحت تأثیر گونه های مختلف طبیعت ، نوع خاصی ایمان را پرورش می دهد. گفته می شود موجود زنده طبق گونه هایی که کسب کرده صاحب ایمان بخصوصی است .
-آنان که در طبع نیکی هستند فرشتگان ، آنان که در طبع شهوت هستند دیوان ، و آنان که در طبع جهل هستند اشباح و ارواح را می پرستند.
-کسانی که از روی غرور و منیت و با انگیزه شهوت و دلبستگی متحمل ریاضتها و توبه های سختی میگردند که در کتب مقدس توصیه نشده است و از سر نادانی ، اعضای بدن خویش و همچنین روح متعالِ واقع در درون را شکنجه می دهند، باید به عنوان شیطان صفت شناخته شوند.
-حتی خوراکی که هر شخص برمی گزیند، بر اساس سه گونه طبیعت مادی ، بر سه نوع است . این امر در مورد قربانیها، ریاضتها و صدقات نیز صدق می کند. اینک به تفاوت بین آنها گوش فرا دار.
-خوراکهای مورد علاقه اشخاص گونه نیکی باعث افزایش طول عمر می گردد، وجود انسان را تطهیر می کند و نیرو، سلامتی ، شادی و رضایت به ارمغان می آورد. چنین خوراکهایی ، آبدار، چرب ، مغذی و خوش طعم و دلپذیرند.
-اشخاصی که در گونه شهوت اند به خوراکیهایی که بسیار تلخ و ترش ، شور، داغ ، تند، خشک و سوزان هستند علاقه دارند. چنین خوراکهایی باعث درد، ناراحتی و بیماری میگردند.
-اشخاصی که در گونه جهل هستند، خوراکی را که بیش از سه ساعت از پختن آن گذشته باشد، بی مزه ، مانده و فاسد، پس مانده دیگران و ناپاک باشد، دوست دارند.
-از میان قربانیها، آن قربانی که بر اساس قوانین کتب مقدس و به حکم وظیفه از سوی آنان که آرزوی هیچ گونه پاداش و اجری ندارند انجام می شود در گونه نیکی است .
-اما ای سرکرده بهاراتاها، باید بدانی آن قربانی که به خاطر منافع مادی یا از روی غرور انجام شود در گونه شهوت است .
-هر قربانی که بدون در نظر گرفتن دستورات کتب مقدس ، بدون پخش پراسادام ”غذای روحانی “، بدون ذکر مانتراهای ودایی، بدون پاداش به روحانیون و بدون ایمان انجام گردد، در گونه جهل می باشد.

یک نظر بنویسید


چهار + پنج =