اما کسی که قواعد و قوانین کتب مقدس را کنار می گذارد تا طبق هوی و هوس خود عمل نماید، نه به کمال میرسد، نه به خوشبختی و نه به مقصد متعال

اما کسی که قواعد و قوانین کتب مقدس را کنار می گذارد تا طبق هوی و هوس خود عمل نماید، نه به کمال میرسد، نه به خوشبختی و نه به مقصد متعال


-بدین سان آنان که به واسطه اضطرابات گوناگون گیج و گمگشته و در شبکه ای از توهمات اسیر شده اند، دلبستگی بسیار زیادی به کامجویی پیدا می کنند و در وادی جهنم سقوط می نمایند.
-آنان که خودپسند و همواره گستاخ اند و به واسطه ثروت و حیثیت کاذب دچار توهم گردیده اند، گاهی اوقات مغرورانه بدون پیروی از قواعد و قوانین فقط اسماً قربانی انجام میدهند.
-دیوصفتان که با منیت کاذب، قدرت، غرور، شهوت و خشم گمراه و سرگردان شده اند، نسبت به شخصیت متعال خداوند که درون بدن خودشان و بدنهای دیگران قرار دارد حسادت میورزند و بر ضد دین حقیقی کفر می گویند.
-من حسودان، شروران و پست ترین در میان انسانها را، برای همیشه در انواع گونه های شیطانی حیات در اقیانوس موجودیت مادی می افکنم.
-ای پسر کونتی، چنین اشخاصی با به دست آوردن تولدهای پیاپی در میان انواع شیطانی حیات هیچگاه نمی توانند به من تقرب جویند. آنان تدریجاً به شوم ترین شرایط زندگی فرو می روند.
-شهوت، خشم و حرص سه دروازهای است که به این جهنم منتهی می شود و هر انسان عاقلی باید آنها را رها کند، زیرا باعث تنزل روح می شوند.
-ای پسر کونتی، کسی که از این سه دروازه جهنم گریخته است، اعمالی را که برای خودشناسی سودمند است انجام میدهد و بدین سان تدریجاً به مقصد متعال می رسد.
-اما کسی که قواعد و قوانین کتب مقدس را کنار می گذارد تا طبق هوی و هوس خود عمل نماید، نه به کمال میرسد، نه به خوشبختی و نه به مقصد متعال.
-بنابراین انسان باید از طریق قوانین کتب مقدس درک نماید که وظیفه چیست و غیر وظیفه کدام است . انسان باید با شناخت چنین قواعد و قوانینی عمل کند تا بتواند تدریجاً ارتقاء یابد.

یک نظر بنویسید


+ نُه = هجده