شکل واقعی این درخت را نمی توان در این جهان رؤیت کرد . هیچکس قادر نیست درک نماید که کجا پایان می یابد، از کجا آغاز می گردد، و پایه اش کجا قرار دارد . اما انسان باید با عزم راسخ و با سلاح عدم دلبستگی به قطع این درخت که عمیقاً ریشه دوانده است مبادرت ورزد . سپس باید در جستجوی مکانی باشد که پس از رسیدن به آن دیگر بازگشتی از آ ن نیست ، و آنجا به شخصیت متعال خداوند که همه چیز از او آغاز شده و از زمانهای بسیار کهن در او جای داشته تسلیم شود.

شکل واقعی این درخت را نمی توان در این جهان رؤیت کرد . هیچکس قادر نیست درک نماید که کجا پایان می یابد، از کجا آغاز می گردد، و پایه اش کجا قرار دارد . اما انسان باید با عزم راسخ و با سلاح عدم دلبستگی به قطع این درخت که عمیقاً ریشه دوانده است مبادرت ورزد . سپس باید در جستجوی مکانی باشد که پس از رسیدن به آن دیگر بازگشتی از آ ن نیست ، و آنجا به شخصیت متعال خداوند که همه چیز از او آغاز شده و از زمانهای بسیار کهن در او جای داشته تسلیم شود.

-شخصیت اعلای خداوند فرمود : گفته شده درخت بانیان جاودانی وجود دارد که ریشه هایش رو به بالا، شاخه هایش رو به پایین و برگهایش سرودهای ودایی است . کسی که این درخت را بشناسد داننده وداهاست .
-شاخه های این درخت که با سه گونه طبیعت مادی تغذیه می شود رو به پایین و رو به بالا گسترده می شود. شاخه های کوچک آن اشیای جلب کننده حواس هستند . این درخت ریشه های رشدکننده رو به پایین نیز دارد که متصل به اعمال ثمرجویانه جامعه بشری اند.
-شکل واقعی این درخت را نمی توان در این جهان رؤیت کرد . هیچکس قادر نیست درک نماید که کجا پایان می یابد، از کجا آغاز می گردد، و پایه اش کجا قرار دارد . اما انسان باید با عزم راسخ و با سلاح عدم دلبستگی به قطع این درخت که عمیقاً ریشه دوانده است مبادرت ورزد . سپس باید در جستجوی مکانی باشد که پس از رسیدن به آن دیگر بازگشتی از آ ن نیست ، و آنجا به شخصیت متعال خداوند که همه چیز از او آغاز شده و از زمانهای بسیار کهن در او جای داشته تسلیم شود.
-آن کسانی که از حیثیت دروغین ، توهم و معاشرت کاذب رها گشته ، به درک آنچه ابدی است دست یافته اند، کا رشان با شهوت مادی تمام شده است ، از دوگانگیهای خوشبختی و نگون بختی مبری اند، سرگردان و گمگشته نیستند، و می دانند چگونه تسلیم شخص متعال شوند، به آن ملکوت جاودان نائل میگردند.
-آن منزلگاه متعال مرا، خورشید، ماه ، آتش و یا الکتریسیته روشن نمی کند. کسانی که به آن واصل می شوند دیگر هیچگاه به این دنیای مادی بازنمی گردند.
-موجودات زنده ، در این دنیای مقید، اجزای ابدی منند . ولی به علت زندگی مقید، به سختی با شش حواس که شامل ذهن نیز می شود در تقلا می باشند.

یک نظر بنویسید


دو + پنج =