-آن کس که باعث زحمت و گرفتاری هیچکس نمی شود و از طرف هیچکس نیز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، که در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسیار عزیز می باشد.

-آن کس که باعث زحمت و گرفتاری هیچکس نمی شود و از طرف هیچکس نیز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، که در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسیار عزیز می باشد.

-آرجونای عزیزم ، ای فاتح ثروت ، چنانچه قادر نیستی فکرت را بدون انحراف بر من متمرکز نمایی ، پس اصول تنظیم کننده بهاکتی- یوگا را دنبال کن و به این طریق آرزوی نائل شدن به من را در خود پرورش ده .
-چنانچه قادر به اجرای قواعد و قوانین بهاکتی- یوگا نیستی ، پس فقط سعی کن برای من کار کنی ، زیرا با عمل کردن برای من به مرحله کمال نائل خواهی شد.
-و حتی چنانچه قادر به عمل کردن در آگاهی به من نیز نیستی ، پس سعی کن که با تسلیم کردن کلیه نتایج و ثمرات کارت عمل کنی و بکوش که در ذات واقع باشی.
-چنانچه قادر نیستی این کار را نیز انجام دهی ، پس خود را به تحصیل دانش مشغول کن . اما بهتر از دانش تمرکز است و بهتر از تمرکز انقطاع از نتایج و ثمرات عمل ، زیرا با چنین انقطاعی انسان قادر می گردد به آرامش فکر نائل آید.

کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند.

کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند.

-آن کس که حسود نیست و دوستی مهربان برای همه موجودات زنده به شمار می آید، خود را صاحب و مالک نمی داند و عاری از منیت کاذب است ، در شادی و غم هر دو یکسان است ، شکیب است ، همواره راضی ، حکمران نفس ، با عزم راسخ وقف خدمت عابدانه ، و ذهن و شعورش بر من متمرکز است ، چنین عابدی برای من بسیار عزیز می باشد.
-آن کس که باعث زحمت و گرفتاری هیچکس نمی شود و از طرف هیچکس نیز مضطرب، ناراحت و آشفته نمی گردد، که در شادی و غم و ترس و نگرانی متعادل است ، برای من بسیار عزیز می باشد.
-عابد من که به جریان عادی امور مادی متکی نیست ، پاک ، ماهر، بدون غم و اضطراب و آزاد از تمام دردهاست ، و برای نتیجه ای تقلا نمی کند، برای من بسیار عزیز است .
-آن کس که نه دچار مسرت می گردد و نه غم و اندوه به دل راه می دهد، نه افسوس می خورد و نه آرزویی در سر می پروراند، و از هر مورد خجسته و ناخجسته هر دو انقطاع حاصل می کند، چنین عابدی برای من بسیار عزیز است .
-آن کس که نسبت به دوست و دشمن ، احترام و بی احترامی ، گرما و سرما، شادی و غم ، و شهرت و بدنامی یکسان است ، همواره از آلودگی پاک ، ساکت و با هر چیزی راضی است ، دلبستگی به هیچ اقامتگاهی ندارد، متمرکز در دانش ، و وقف خدمت عابدانه است، چنین شخصی برای من بسیار عزیز می باشد.
-کسانی که از این راه فناناپذیر خدمت عابدانه پیروی می نمایند و در حالی که مرا هدف متعال قرار داده اند، وجود خود را کاملا با ایمان وقف می کنند، برای من بسیار بسیار عزیزند.

یک نظر بنویسید


دو + = سه