من مرگ ، آن بلعنده همه چیز هستم و همچنین اصل مولد هر آنچه به وجود خواهد آمد .

من مرگ ، آن بلعنده همه چیز هستم و همچنین اصل مولد هر آنچه به وجود خواهد آمد .

-ای کریشنا، ای عارف متعال ، چگونه دائماً در فکر تو باشم و چگونه تو را بشناسم ؟ ای شخصیت متعال خداوند، در چه صوری تو را به خاطر داشته باشم ؟
-ای جاناردانا، خواهشمندم دوباره توانگریهای خارق العاده ات را به تفصیل توصیف کن . من هیچگاه از شنیدن درباره تو سیر نمی شوم ، زیرا هر چه بیشتر گوش فرا می دهم بیشتر می خواهم شهد کلام شیرین تو را بچشم .
-شخصیت اعلای خداوند فرمود : بله ، من از تجلیات شکوهمند خود برای تو سخن خواهم گفت ، لیکن ای آرجونا، فقط از آنهایی که شاخص و برجسته اند، زیرا قدرت و توانگری من نامحدود است .
-ای آرجونا [گوداکِشا]، من آن روح متعال هستم که در قلب تمام موجودات زنده جای دارد . من آغاز، میانه و پایان همه موجودات هستم .
-در میان آدیتیاها من ویشنو، در میان منابع نور من خورشید تابان ، در میان ماروتها من ماریچی ، و در میان ستارگان من ماه هستم .
-در میان وداها ساماودا،در میان فرشتگان ایندرا پادشاه بهشت ، در میان حواس ذهن ، و در موجودات زنده من نیروی حیات [آگاهی] هستم .
-در میان تمام رودراها خداوندگار شیوا، در میان یاکشاها و راکشاساها خدای ثروت [کووِرا]، در میان واسوها آتش [آگنی]، و در میان کوهها من مِرو هستم .
-در میان روحانیون ، ای آرجونا، بدان که من بریهاسپاتی هستم . در میان فرماندهان نظامی کارتیکیا، و در میان منابع آب من اقیانوس هستم.
-در میان حکمای بزرگ من بهریگو، در میان ارتعاشات ارتعاش روحانی ام ، در میان قربانیها ذکر نامهای مقدس [جاپا]، و ازاجسام ساکن کوههای هیمالیا هستم .
-در میان تمام درختان من درخت بانیان و از میان حکمای در بین فرشتگان نارادا می باشم . در میان گاندهارواها چیتراراتها، و در میان به کمال رسیدگان کاپیلای حکیم هستم .
-بدان که در میان اسبان من اوچایهشراوا هستم که در حین به هم زدن اقیانوس برای گرفتن شهد ایجاد گردید. در میان فیلهای شاهانه من آیراواتا و در میان انسانها پادشاه و سلطان هستم .
-در میان سلاحها من صاعقه ، در میان گاوها سورابهی ، در میان عوامل تولید مثل کاندارپا رب النوع عشق و در میان مارها واسوکی هستم .
-در میان مارهای آسمانی ناگا من آنانتا، در میان موجودات دریایی وارونای فرشته ، در میان اجداد آریاما، و از مجریان قانون من یاما خداوندگار مرگ هستم.
-در میان دیوان دایتیا من پراهلادای عابد، در میان مطیع کنندگان زمان ، در میان حیوانات شیر، و در میان پرندگان گارودا هستم .

یک نظر بنویسید


دو + = نُه