افکار مریدان مخلص و عابدان پاکم معطوف من است ، زندگی آنان کاملا وقف خدمت و طاعت من است ، و همواره رضایت و شعف عظیمی از ارشاد و آگاه ساختن یکدیگر و گفتگو درباره من به دست می آورند.

افکار مریدان مخلص و عابدان پاکم معطوف من است ، زندگی آنان کاملا وقف خدمت و طاعت من است ، و همواره رضایت و شعف عظیمی از ارشاد و آگاه ساختن یکدیگر و گفتگو درباره من به دست می آورند.

-شخصیت متعال خداوند فرمود: دوباره گوش فرادار ای مسلّح بزرگ آرجونا، چون تو دوست عزیز من هستی ، برای نفع تو سخنان بیشتری ادا و دانشی را به تو اعطاء خواهم کرد که از آنچه تاکنون توضیح داده ام برتر است .
-نه فرشتگان و نه حکیمان بزرگ ، اصل و توانگریهای مرا نمی شناسند، زیرا من از هر نظر سرچشمه وجود فرشتگان و حکیمان هستم .
-آن کس که مرا به عنوان تولد نیافته ، بی آغاز، و خداوند متعال تمام جهانها بشناسد که فقط چنین شخصی در میان انسانها در وهم و گمراهی نیست ، از تمام گناهان آزاد می شود.
-خرد، دانش ، رهایی از تردید و توهم ، گذشت ، صداقت ، تسلط بر حواس، مهار کردن ذهن ، لذت و درد، تولد، مرگ ، ترس ، تهور، عدم خشونت ، تعادل و آرامش ، رضایت ، ریاضت ، انفاق ، شهرت و بدنامی ، تمامی این خصوصیات گوناگون موجودات زنده فقط به وسیله من خلق شده است .
-آن هفت حکیم بزرگ و پیش از آنان چهار حکیم بزرگ دیگر و مانوها [اجداد بشریت ] که تمام موجودات زنده مقیم سیارات گوناگون از اعقاب آنان می باشند، از ذهن من پدید آمده اند.
-آن کس که حقیقتاً به توانگری مطلق و قدرت اسرارآمیز من پی بر ده باشد، وقف خدمت عابدانه خالص من می گردد؛ در این باره شکی نیست .
-من اصل و سرچشمه تمامی جهانهای مادی و روحانی هستم . همه چیز از من نشأت می گیرد. فرزانگانی که به حقیقت این امر کاملا واقف هستند، وجود خویش را نثار خدمت عابدانه من می کنند و مرا با تمام قلب شان می پرستند.
-افکار مریدان مخلص و عابدان پاکم معطوف من است ، زندگی آنان کاملا وقف خدمت و طاعت من است ، و همواره رضایت و شعف عظیمی از ارشاد و آگاه ساختن یکدیگر و گفتگو درباره من به دست می آورند.
-به آنان که وجودشان دائماً نثار خدمت و طاعت عاشقان ه من شده است ، درکی می دهم که با آن بتوانند نزد من بیایند.
-من که در قلبشان ساکن می باشم ، برای نشان دادن لطف و رحمت خاص خود به آنان ، تمامی ظلمت حاصل از جهل را، از طریق چراغ فروزان دانش ، از روح آنها می زدایم .
-آرجونا گفت : تو شخصیت اعلای پروردگار، حقیقت مطلق ، مأمن غایی و پاکترین هستی . تو شخص ازلی ، ابدی ، روحانی ، تولد نیافته و بزرگترین هستی . تمامی حکمای بزرگ همانند نارادا، آسیتا، دِوالا و ویاسا این حقیقت را درباره تو تصدیق نمود هاند و اکنون تو خود آن را به من بازگو مینمایی .
-ای کریشنا، تمامی آنچه را به من گفته ای کاملا به عنوان حقیقت می پذیرم . خداوندا، نه فرشتگان و نه دیوسیرتان را یارای آن نیست که شخصیت الهیت را دریابند.
-ای شخص متعال ، منشأ تمامی کائنات ، خداوند همه موجودات ، خداوند خداوندگاران ، پروردگار جهان ، در حقیقت تنها تویی که به واسطه نیروی درونیت خود را می شناسی .
-خواهشمندم توانگریهای الهیت را که به موجب آن خود را در تمامی این عوالم می گسترانی برایم به تفصیل بازگو کن .

یک نظر بنویسید


+ شش = پانزده