توانگری های حقیقت مطلق

یک نظر بنویسید


شش + = هفت