توانگری های حقیقت مطلق

یک نظر بنویسید


+ نُه = چهارده