توانگری های حقیقت مطلق

یک نظر بنویسید


دو + = نُه