اگر کسی با عشق و عبودیت یک برگ ، یک گل، میوه یا آب به من تقدیم نماید، من آن را خواهم پذیرفت .

اگر کسی با عشق و عبودیت یک برگ ، یک گل، میوه یا آب به من تقدیم نماید، من آن را خواهم پذیرفت .

-اگر کسی با عشق و عبودیت یک برگ ، یک گل، میوه یا آب به من تقدیم نماید، من آن را خواهم پذیرفت .
-ای پسر کونتی ، آنچه انجام می دهی ، آنچه می خوری ، آنچه قربانی می کنی یا می بخشی ، و تمامی ریاضتهایی که متحمل می شوی ، آنها را به من تقدیم کن .
-به این طریق تو از بند عمل و نتایج نیک یا بد آن رها خواهی شد . آن هنگام که با توجه به این اصل انقطاع ، ذهنت بر من ثابت و متمرکز گردید، رها و رستگار خواهی شد و نزد من خواهی آمد.
-من به هیچ کس حسادت نمی ورزم و تمایل خاصی نیز به هیچکس ندارم ، بلکه نسبت به همه یکسان هستم . لیکن هر کس که با عشق و عبودیت به من خدمت کند، در من و دوست من است ، و من نیز دوست او هستم .
-اگر کسی مشغول خدمت عابدانه باشد، چنانچه حتی به زشت ترین اعمال مبادرت ورزد، باید همچنان شخصی مقدس به شمار آید، چون او در راه درست قرار گرفته است .

ای آرجونا، من حرارت را می دهم و باران را نازل می کنم یا بازمیایستانم . من جاودانگی و درعین حال مظهر مرگ هستم.روح و ماده هر دو در من هستند.

ای آرجونا، من حرارت را می دهم و باران را نازل می کنم یا بازمیایستانم . من جاودانگی و درعین حال مظهر مرگ هستم.روح و ماده هر دو در من هستند.

-دیری نمی گذرد که او انسانی صالح می شود و به آرامشی پردوام نائل می گردد. ای پسر کونتی ،شجاعانه اعلام کن که عابد و فدایی من هرگز نابود نخواهد شد.
-ای پسر پریتها، کسانی که به من پناه می برند هرچند از تولد پایین زنان ، وایشیاها [تاجران وبازرگانان] و شودراها [کارگران]باشند می توانند به مقصد اعلی نائل آیند.
-حال دیگر چه رسد به براهماناهای صالح ، عابدان و پادشاهان قدیس که در این دنیای پرمصیبت و موقت ، وجود خویش را نثار خدمت عاشقانه من نموده اند.
-ذهنت را همواره به من معطوف کن ، عابد من شو، مرا عبادت کن و سجده های خود را نثار من کن . بدین سان وقتی که کاملا مجذوب من گشتی ، بی تردید نزد من خواهی آمد.

یک نظر بنویسید


+ هفت = سیزده