اما من کمبودها و نیازهای افرادی را که همواره مرا با عشق و عبودیت محض می پرستند و بر سیمای متعال من تمرکز می کنند، تأمین می کنم و آنچه را در اختیار دارند حفظ می نمایم .

اما من کمبودها و نیازهای افرادی را که همواره مرا با عشق و عبودیت محض می پرستند و بر سیمای متعال من تمرکز می کنند، تأمین می کنم و آنچه را در اختیار دارند حفظ می نمایم .

-اما این منم که آیین مذهبی ، قربانی ، خیرات به نیاکان ، گیاه شفابخش و ذکر متعال می باشم . من هم کره ، هم آتش و هم تقدیم هستم.
-من پدر، مادر، جد و موجب بقای این جهان هستم . من منظور دانش ، تطهیرکننده و هجاء اُم هستم . من همچنین ریگ ودا، ساماودا و یاجورودا هستم .
-من هدف ، حافظ، ارباب ، شاهد، مأمن ، ملجأ و عزیزترین دوست هستم . من آفرینش و انهدام ، اساس همه کائنات ، قرارگاه و تخم جاودان هستم.
-ای آرجونا، من حرارت را می دهم و باران را نازل می کنم یا بازمیایستانم . من جاودانگی و درعین حال مظهر مرگ هستم.روح و ماده هر دو در من هستند.
-کسانی که در آرزوی نیل به کرات بهشتی ، وداها را مطالعه می کنند و عصاره سوما می نوشند، غیر مستقیم مرا پرستش می کنند.آنان در نتیجه تطهیر شدن از واکنشهای گناهان ، در سیاره بهشتی و مذهبی ایندرا تولد می یابند، جایی که در آن از لذت فرشتگان بهرهمند می شوند.
-هنگامی که آنان بدین سان از لذات حسی نامحدود بهشتی بهره مند شدند و نتایج اعمال پرهیزکارانه شان پایان یافت ، دوباره به این سیاره فانی بازمی گردند. بدین ترتیب آن کسانی که به قصد کامجوییهای حسی به مراعات اصول سه ودا می پردازند تنها به تولد و مرگ پیاپی دست مییابند.
-اما من کمبودها و نیازهای افرادی را که همواره مرا با عشق و عبودیت محض می پرستند و بر سیمای متعال من تمرکز می کنند، تأمین می کنم و آنچه را در اختیار دارند حفظ می نمایم .
-ای پسر کونتی ، آن کسانی که عابد فرشتگان هستند و با ایمان آنها را پرستش می کنند درحقیقت تنها مرا به طریقه نادرست عبادت می کنند.
-من تنها لذت برنده و یگانه ارباب قربانی هستم . بنابراین ، کسانی که سرشت حقیقی روحانی مرا نمی شناسند سقوط می کنند.
-کسانی که به پرستش فرشتگان می پردازند در میان فرشتگان تولد می یابند؛ کسانی که اجداد و نیاکان را می پرستند به سوی آنان عزیمت می کنند؛ کسانی که اشباح و ارواح را می پرستند در میان آنها تولد می یابند؛ و کسانی که مرا عبادت می کنند با من زندگی خواهند کرد.

یک نظر بنویسید


یک + سه =