ابلهان وقتی من به صورت انسان نزول می کنم مرا استهزاء می کنند. آنان سرشت مطلق و روحانی مرا به عنوان خداوند متعالِ آنچه هست نمی شناسند.

ابلهان وقتی من به صورت انسان نزول می کنم مرا استهزاء می کنند. آنان سرشت مطلق و روحانی مرا به عنوان خداوند متعالِ آنچه هست نمی شناسند.

-شخصیت اعلای پروردگار فرمود : آرجونای عزیزم ، چون تو هیچگاه به من حسد نمی ورزی ، من از این محرمانه ترین دانش و معرفت برایت پرده برمی دارم تا با پی بردن به آن از تمام رنجهای موجودیت مادی آسوده شوی .
-این دانش ، نابترین دانش است ؛ محرمانه ترین اسرار است . خالصترین دانشها است و چون از طریق شناخت و معرفت ، درک مستقیمی از ذات می دهد کمال دین است . از بین نرفتنی است و انجامش توأم با سرور و شادمانی .
-ای فاتح دشمنان ، آنان که به این عبادت عاشقانه یا خدمت عابدانه ایمان ندارند نمی توانند به من واصل شوند. بنابراین دوباره به دایره تولد و مرگ در این جهان بازخواهند گشت .
-من در شکل تجلی نیافته ام ، در تمام این جهان گسترده و پخش هستم . تمام موجودات در من هستند در حالی که من در آنان نیستم.
-و با این وصف آنچه خلق شده است بر من تکیه ندارد .اینک بنگر به توانایی اسرارآمیز من! به رغم آنکه حافظ تمام موجودات زنده هستم و در همه جا حضور دارم ، جزئی از این عالم کائنات نیستم ، زیرا ذات من خود منشأ آفرینش است.
-درک کن همان گونه که باد نیرومند در همه جا می وزد، و همواره در آسمان قرار دارد، به همین ترتیب تمام مخلوقات نیز در من واقع اند.
-ای پسر کونتی ، تمامی تجلیات مادی در پایان هر عصر به درون طبیعت من وارد می شوند و من در آغاز عصر دیگری دوباره با نیروی خود آنها را می آفرینم .
-تمام نظام کائنات تحت فرمان من است . این جهان به اراد ه من بارها و بارها تجلی می یابد و در پایان به اراده من منهدم می گردد.
-ای دهانانجایا، هیچیک از این اعمال نمی تواند مرا به بند کشد و گرفتار خود سازد . من همواره از تمام این فعالیتهای مادی جدا هستم و گویی بیتفاوت نشسته ام .
-ای پسر کونتی ، این طبیعت مادی که یکی از نیروهای من است ، تحت هدایت من عمل می کند و تمام موجودات متحرک و ساکن را ایجاد می کند. این عالم مشهود به حکم قانون طبیعت بارها و بارها خلق می شود و نابود م یگردد.
-ابلهان وقتی من به صورت انسان نزول می کنم مرا استهزاء می کنند. آنان سرشت مطلق و روحانی مرا به عنوان خداوند متعالِ آنچه هست نمی شناسند.
-آنان که بدین سان گیج و گمگشته گردیده اند، مجذوب نظریات دیوصفتانه و ملحدانه اند . در آن حالت توهم زدگی ، امید آنان برای رهایی ، برای اعمال ثمرجویانه و برای تحصیل دانش همگی با شکست و ناکامی مواجه می گردد.
-ای پسر پریتها، کسانی که در توهم نیستند، یعنی ارواح بزرگ ، تحت حفاظت طبیعت الهی هستند . آنان کاملا مشغول خدمت عابدانه اند، زیرا مرا به منزله شخصیت اعلای خداوند، حقیقت ازلی و پایان ناپذیر می شناسند.
-این ارواح بزرگ که با عزمی راسخ می کوشند، همواره به ذکر شکوه و جلال من می پردازند و در مقابل من سر تعظیم فرود می آورند، دائماً مرا با عشق و عبودیت می پرستند.
-دیگران که از طریق کسب دانش مشغول قربانی اند، خداوند متعال را، یا به عنوان آن هستی یگانه ، یا در تنوع و گوناگونی موجودات، و یا در شکل جهانی خود می پرستند.

یک نظر بنویسید


شش + سه =