از بالاترین کرات دنیای مادی گرفته تا پایین ترین آنها، همگی مکان درد و رنج است که در آنها تولدها و مرگهای پیاپی صورت می گیرد. اما ای پسر کونتی ، کسی که به سرزمین من دست یابد از تولد مجدد ایمن خواهد بود.

از بالاترین کرات دنیای مادی گرفته تا پایین ترین آنها، همگی مکان درد و رنج است که در آنها تولدها و مرگهای پیاپی صورت می گیرد. اما ای پسر کونتی ، کسی که به سرزمین من دست یابد از تولد مجدد ایمن خواهد بود.

-مفهوم یوگا انقطاع از کلیه اعمال کامجویانه حسی و شهوانی است . شخص با بستن تمام درهای حواس و متمرکز نمودن ذهن بر قلب و هوای حیات بر نوک سر، خود را در یوگا استوار و پابرجا میسازد.
-چنانچه انسان پس از واقع شدن در این عمل یوگا و ذکر هجاء مقدس ام که عالیترین ترکیب حروف است ، به شخصیت اعلای پروردگار فکر کند و بدنش را ترک گوید، قطعاً به سیارات روحانی واصل خواهد شد.
-ای پسر پریتها، برای کسی که مرا همواره بدون انحراف به خاطر دارد، به علت وقف بود دائمیش در عبادت عاشقانه یا خدمت عابدانه ، رسیدن به من آسان است .
-ارواح بزرگ که یوگیهایی در عشق و عبودیت هستند پس از نائل شدن به من هیچگاه به این عالم فانی که مملو از رنج و شوربختی است بازنمی گردند، زیرا آنان به بالاترین کمال دست یافته اند.
-از بالاترین کرات دنیای مادی گرفته تا پایین ترین آنها، همگی مکان درد و رنج است که در آنها تولدها و مرگهای پیاپی صورت می گیرد. اما ای پسر کونتی ، کسی که به سرزمین من دست یابد از تولد مجدد ایمن خواهد بود.

یک نظر بنویسید


+ هشت = چهارده