از میان آنها، کسی که در دانش کامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترین می باشد، زیرا من برای او بسیار عزیزم ، همان طور که او نیز برای من بسیار عزیز است .

از میان آنها، کسی که در دانش کامل قرار دارد و همواره وقف خدمت عابدانه خالص است بهترین می باشد، زیرا من برای او بسیار عزیزم ، همان طور که او نیز برای من بسیار عزیز است .

-کسانی که شعورشان به وسیله خواسته های مادی ربوده شده است به فرشتگان تسلیم می شوند و طبق طبایع خویش از قواعد و قوانین خاصی از پرستش پیروی می کنند.
-من به صورت روح متعال در قلب همه می باشم . به محض آنکه کسی آرزوی پرستش فرشته ای را در سر بپروراند، من ایمان او را محکم و راسخ می کنم تا بتواند خود را وقف آن فرشته بخصوص نماید.
-انسان ، با موهبت چنین ایمانی ، تلاش می کند فرشته بخصوصی را عبادت کند و به آرزوهایش دست می یابد. اما در واقع این الطاف و برکات فقط از سوی من اعطاء می شود.
-اشخاص کم شعور فرشتگان را می پرستند و ثمرات پرستششان محدود و موقتی است . کسانی که فرشتگان را عبادت کنند به سیارات فرشتگان دست می یابند، در حالی که مریدانم در نهایت امر به سیاره متعال من واصل می شوند.
-نابخردان که مرا به طور کامل نمی شناسند، می پندارند که من ، شخصیت اعلای خداوند، کریشنا، قبلا فاقد شخصیت بوده ام و اکنون این صورت و شخصیت را به خود گرفته ام . دانش اندک آنان اجازه نمی دهد که طبیعت اعلای مرا که تغییر ناپذیر و متعال است بشناسند.
-من هیچگاه برای ابلهان و نابخردان متجلی نمی شوم . برای آنان من همواره به وسیله نیروی درونی ام (یوگا مایا) پوشیده شده ام، و از این رو آنان واقف نیستند که من تولد نیافته و خطاناپذیرم.
-ای آرجونا، به منزله شخصیت اعلای پروردگار، تمامی آنچه را که در گذشته به وقوع پیوسته، هر آنچه را که اکنون در حال به وقوع پیوستن و تمامی آنچه را که هنوز رخ نداده است می دانم . من همچنین تمامی موجودات زنده را می شناسم در حالی که هیچکس مرا نمیشناسد.
-ای نواده بهاراتا، ای مغلوب کننده دشمنان ، تمام موجودات زنده تحت توهم زاده می شوند و سرگشته دوگانگیهای برخاسته از خواسته و نفرت می گردند.
-اشخاصی که در زندگیهای گذشته و کنونی خود پرهیزکارانه عمل کرده اند و گناهانشان کاملا پاک گردیده ، از دوگانگیهای توهم آزادند و با عزم راسخ خود را وقف خدمت به من می کنند.
-اشخاص خردمند که برا ی رهایی از پیری و مرگ می کوشند در خدمت عابدانه به من پناه می آورند. آنان در واقع برهمن هستند، زیرا کاملا همه چیز را درباره فعالیتهای روحانی و متعال می دانند.
-آن کسانی که در آگاهی کامل به من ، مرا به منزله خداوند متعال ، حقیقت اصلی حاکم بر تجلی مادی ، حکمران فرشتگان و اصل تمام طرق قربانی می شناسند، می توانند به درک و شناخت من ، یعنی شخصیت اعلای پروردگار، حتی در زمان مرگ نائل آیند.

یک نظر بنویسید


یک + = دو