تمرکز آن حق جویی که حکمران ذهن خود باشد، همواره بر ذات متعال ثابت و استوار می ماند، همانند شعله ای که دور از باد دچار لرزش نمی گردد.

تمرکز آن حق جویی که حکمران ذهن خود باشد، همواره بر ذات متعال ثابت و استوار می ماند، همانند شعله ای که دور از باد دچار لرزش نمی گردد.

-ای کریشنا، چون ذهن ناآرام ، متلاطم ، سرکش و بسیار قوی است ، فکر می کنم تسلط بر آن مشکلتر از مهار کردن باد است .
-خداوند شری کریشنا فرمود : ای مسلح بزرگ ، پسر کونتی ، بدون تردید مطیع نمودن ذهن بی قرار بسیار دشوار است ، ولی این کار با تمرین مناسب و انقطاع عملی می گردد.
-برای کسی که دارای ذهنی لجام گسیخته است ، خودشناسی کار مشکلی است . ولی برای کسی که ذهنی مهار شده دارد و با شیوه درست تلاش می کند، موفقیت تضمین شده است ؛ این است عقیده من .
-آرجونا گفت : ای کریشنا، سرنوشت آن حق جوی ناموفقی که در آغاز، راه خودشناسی را با ایمان اختیار می کند، لیکن سپس به علت افکار دنیوی از ادامه آن دست برمی کشد و به مرحله کمال در وادی عرفان دست نمی یابد چیست ؟
-ای مسلح بزرگ ، کریشنا، آیا چنین شخصی که از راه حقیقت منحرف شده از موقعیت روحانی و مادی هر دو سقوط نمی کند؟ و مانند ابر جدا شده ای بدون اینکه در هیچ محیطی جایی داشته باشد از میان نمی رود؟
-ای کریشنا، من در این باره تردید دارم و از تو تقاضا می کنم که آن را کاملا برطرف نمایی . هیچکس را جز تو یارای آن نیست که بتواند این شک را از میان بردارد.
-شخصیت اقدس پروردگار فرمود : ای پسر پریتها، آن حق جویی که مشغول انجام فعالیتهای پاک و خجسته است نه در این دنیای خاکی و نه در دنیای روحانی با نابودی مواجه نمی شود؛ ای دوست من ، کسی که نیک و پاک عمل می کند، هیچگاه مغلوب بدی و شر نمیگردد.
-یوگی ناموفق پس از سالیان متمادی لذت بردن در سیارات موجودات پرهیزکار، در یک خانواده متقی و صالح یا در یک خانواده نجیب ثروتمند تولد می یابد.
-یا (چنانچه پس از تلاش بسیار طولانی در یوگا ناموفق باشد ) در خانواده حکیمان حق جو و برجسته در معرفت و خودشناسی زاده می شود که البته به دست آوردن چنین تولدی در این جهان بسیار نادر است .
-ای فرزند کورو، به موجب چنین تولدی او آگاهی الهی زندگی قبلیش را احیاء می نماید و بار دیگر می کوشد تا پیشرفت بیشتری در راه نیل به موفقیت کامل حاصل نماید.

یوگی ناموفق پس از سالیان متمادی لذت بردن در سیارات موجودات پرهیزکار، در یک خانواده متقی و صالح یا در یک خانواده نجیب ثروتمند تولد می یابد.

یوگی ناموفق پس از سالیان متمادی لذت بردن در سیارات موجودات پرهیزکار، در یک خانواده متقی و صالح یا در یک خانواده نجیب ثروتمند تولد می یابد.

-او به برکت آگاهی الهی کسب شده در زندگی گذشته اش ، خود به خ ود جذب اصول یوگایی می گردد، حتی بی آنکه آنها را جستجو کند. چنین حق جوی کنجکاوی همواره فراتر از اصول آئینی کتب مقدس قرار دارد.
-و هنگامی که یوگی وجود خویش را در این راه با کوشش صادقانه به منظور پیشرفت بیشتر نثار می کند، با تطهیر شدن از تمام آلودگیها، و در نهایت با نائل شدن به کمال پس از پشت سر گذاردن تمرینهای متمادی در تولدهای بسیار بسیار زیاد، به هدف غایی دست مییابد.
-یوگی برتر از زاهد ریاضت کش ، برتر از فیلسوف (اهل روش نظری ) و برتر از کسانی است که برای اجر و ثمر کار می کنند. بنابراین ، ای آرجونا، در تمام شرایط یوگی باش .
-و از میان تمام یوگیها، آن که با ایمان راسخ همواره در من مأوا می گزیند، در درون خود به من فکر می کند، و خدمت عاشقانه روحانی به من نثار می کند، با نزدیکترین و صمیمانه ترین وجه در یوگا به من متصل شده است و والاتر از همه میباشد. این نظر من است .

یک نظر بنویسید


+ یک = ده