شخصی که در آگاهی کامل به من واقع شده است و مرا به عنوان بهره برنده غایی از تمام قربانیها و ریاضتها، خداوند تمام سیارات و فرشتگان و حامی و خیرخواه تمام موجودات زنده می شناسد، از رنجهای شدید مصائب مادی آسوده می گردد.

شخصی که در آگاهی کامل به من واقع شده است و مرا به عنوان بهره برنده غایی از تمام قربانیها و ریاضتها، خداوند تمام سیارات و فرشتگان و حامی و خیرخواه تمام موجودات زنده می شناسد، از رنجهای شدید مصائب مادی آسوده می گردد.

-شخص خردمند خود را در معرض سرچشمه های رنج و درد که از تماس با حواس مادی پدیدمی آید قرار نمی دهد. ای پسر کونتی ، چنین لذاتی آغاز و پایانی دارند و در نتیجه شخص دانا از آنها لذت نمی برد.
-چنانچه انسان بتواند ، پیش از ترک بدن کنونی ، در مقابل گرایشها و تمایلات خواس مادی تاب آورد و نیروی خواسته و خشم را متوقف سازد، در موقعیت صحیحی قرار دارد و در این جهان خوشبخت خواهد بود.
-کسی که شادی ، فعالیت و هدفش معطوف درون و باطن ، و قلباً از سرور معنوی برخوردار است عارف کامل می باشد. او به رهایی در متعال دست یافته و در نهایت به خداوند متعال واصل می گردد.
-آنان که ورای دوگانگیهای حاصل از شک و تردید قرار دارند ، افکارشان متوجه درون است ، همواره در جهت خیر و سعادت کلیه موجودات زنده عمل می کنند، و از تمام گناهان مبری هستند ، به رهایی در متعال می رسند.
-کسانی که از خشم و هر گونه خواسته و آرزوی مادی آزاد و حکمران نفس هستند ، دائماً به قصد کمال می کوشند و به خودشناسی دست یافته اند، قطعاً در آیند ه بسیار نزدیکی به رهایی در متعال می رسند.
-حق جویی که هدفش رهایی است با بستن درها ی تمام حواس به روی محسوسات ، ثابت ومتمرکز نگاه داشتن چشمان و بینایی بین دو ابرو ، متوقف کردن هوای درون رونده و بیرون رونده در مجاری بینی ، و بدین سان با تسلط بر ذهن ، حواس و شعور، از خواسته ، ترس و خشم رها می گردد. کسی که همواره در این حالت قرار داشته باشد بدون تردید رها شده و رستگار است .
-شخصی که در آگاهی کامل به من واقع شده است و مرا به عنوان بهره برنده غایی از تمام قربانیها و ریاضتها، خداوند تمام سیارات و فرشتگان و حامی و خیرخواه تمام موجودات زنده می شناسد، از رنجهای شدید مصائب مادی آسوده می گردد.

یک نظر بنویسید


چهار + چهار =