سعی کن حقیقت را فقط با رفتن نزد یک پیر روحانی بیاموزی . با تواضع و تسلیم از او پرسش کن و به او خدمت نما. ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشکار سازند زیرا که آنها حقیقت را دیده اند.

سعی کن حقیقت را فقط با رفتن نزد یک پیر روحانی بیاموزی . با تواضع و تسلیم از او پرسش کن و به او خدمت نما. ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشکار سازند زیرا که آنها حقیقت را دیده اند.

-کلیه این بجاآورندگان قربانی که به معنی و مفهوم قربانی واقفند از بازتاب گناهان پاک می گردند و با چشیدن شهد نتایج قربانیها به سوی فضای اعلای جاودان پیش می روند.
-ای بهترینِ دودمان کورو، انسان بدون قربانی هیچگاه نمی تواند در این حیات و در این سیاره شاد و خوشبخت زیست کند، حال چه رسد به حیات بعدی و سیاره دیگر
-تمام این انواع قربانی که از شکلهای مختلف کار و عمل ناشی می شود از طرف وداها تأیید شده است . با چنین شناختی از آنها، به رهایی نائل خواهی شد.
-ای تنبیه کننده دشمن ، قربانی دانش برتر از قربانی ثروت و اموال است . ای پسر پریتها، سرانجام تمام قربانیهای کار و عمل به دانش متعال می انجامد.
-سعی کن حقیقت را فقط با رفتن نزد یک پیر روحانی بیاموزی . با تواضع و تسلیم از او پرسش کن و به او خدمت نما. ارواح خودشناخته قادرند دانش را بر تو آشکار سازند زیرا که آنها حقیقت را دیده اند.
-وقتی بدین گونه دانش حقیقی را از یک روح خودشناخته آموختی ، دیگر هیچگاه در چنین توهمی فرونخواهی افتاد، زیرا به موجب این معرفت پی خواهی برد که تمام موجودات زنده چیزی جز اجزاء و ذرات متعال نیستند یا به عبارت دیگر آنها متعلق به من هستند.
-حتی اگر گناهکارترینِ گناهکاران نیز باشی ، به محض سوار شدن و قرار گرفتن در زورق دانش متعال قادر خواهی شد از اقیانوس مصائب مادی گذر نمایی .
-ای آرجونا، همان گونه که آتش سوزان چوب را به خاکستر تبدیل می کند، آتش دانش نیز تمام بازتابهای اعمال مادی را به خاکستر مبدل می کند.
-در این جهان ، هیچ چیز پاکتر و والاتر از دانش متعال نیست . کسی که در انجام خدمت عابدانه پیشرفت حاصل کرده است از این دانش که میوه رسیده تمامی عرفان است به مرور زمان در درون لذت می برد.
-انسان باایمانی که وقف دانش متعال می گردد و حواسش را مهار می نماید، شایسته کسب این دانش است و پس از رسیدن به آن سریعاً به آرامش روحانی اعلایی دست می یابد.
-اما نادانان و بی ایمانان که به کتب مقدس شک و تردید دارند به آگاهی ا لهی دست نمی یابند و سقوط می کنند. برای روح مردد نه در این جهان شادی و خوشبختی وجود دارد و نه در جهان دگر.
-ای فاتح ثروت ، کسی که وقف خدمت عابدانه است ، از ثمرات اعمالش منفک و شک و تردیدهایش با دانش متعال از بین رفته است ، حقیقتاً در ذات قرار دارد. بدین سان او اسیر واکنشهای اعمالش نمی گردد.
-پس ، با سلاح دانش ، باید شک و تردیدهایی را که جهل و غفلت در قلبت پدید آورده است نابود سازی . ای بهاراتا، مسلّح به یوگا برخیز و بجنگ .

یک نظر بنویسید


چهار + = شش