هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط میکنم .

هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط میکنم .

-کسی در دانش کامل واقع شده است که تمامی تلاشهایش عاری از خواسته برای کامجویی باشد . حکما معتقدند او فاعلی است که بازتابهای اعمالش در آتش دانش کامل سوخته شده است .
-چنین کسی که هر گونه دلبستگی به نتایج و ثمرات اعمالش را کنار گذارده و همواره راضی ومستقل و بی نیاز است ، هرچند همه گونه فعالیتی می کند، به هیچ وجه عملی را در انتظار نتیجه انجام نمی دهد.
-چنین انسان فرزانه ای با ذهن و شعوری که کاملا تحت اختیار درآمده است عمل می کند، عاری از هر گونه احساس مالکیت بر اموال خویش ، فعالیت او فقط در حد رفع حداقل نیازهای زندگی است ؛ و در نتیجه عمل کردن در چنین آگاهی، تحت تأثیر بازتابهای گناه قرار نم یگیرد.
-کسی که از هر گونه دوگانگی و حسد رهاست ، در پیروزی و شکست ثابت و استوار است و به آنچه در موعد طبیعی خود به دستش می رسد راضی است ، با وجود آنکه عمل می کند ولی هیچگاه اسیر و گرفتار نمی شود.
-اعمال انسانی که تحت تأثیر گونه های طبیعت مادی نیست و کاملا در معرفت روحانی واقع شده است ، تماماً در متعال قرار دارد.
-شخصی که کاملا مجذوب آگاهی به کریشناست به دلیل وقف بودن کامل در فعالیتهای روحانی ، بدون تردید به ملکوت الهی واصل می گردد؛ در این فعالیتها عملت قدیم مطلق است وآنچه تقدیم می شود نیز از همان ویژگی روحانی برخوردار است.
-بعضی از یوگیها با تقدیم قربانیهای مختلف به فرشتگان ، به طرز کاملی آنها را پرستش می کنند، و برخی دیگر قربانیهایی را به آتش برهمن متعال تقدیم می نمایند.
-برخی [برهماچاریهای حقیقی ] عمل شنیدن و حواس را در آتش ذهن مهار شده قربانی می کنند و دیگران [متأهلان پیرو قواعد و قوانین] موضوعات جلب کننده حواس را در آتش حواس قربانی می کنند.
-دیگران که علاقه مندند از طریق تسلط بر ذهن و حواس به خودشناسی نائل آیند، عملکردهای تمام حواس و هوای زندگی را به منزله هدایایی به آتش ذهن مهار شده تقدیم می کنند.
-برخی با تعهد به سوگند و پیمانهای سخت ، با قربانی کردن اموال خود و دیگران با انجام ریاضتهای شدید، با تمرین یوگای هشتگانه ، یا با مطالعه وداها برای پیشرفت در دانش متعال ، به آگاهی و روشنایی می رسند.
-و باز هم عده ای دیگر تمایل دارند از طریق قطع عمل تنفس در جذبه و خلسه قرار گیرند ؛ بدین طریق که با تقدیم حرکت هوای برون رونده به هوای درون رونده و بالعکس به تمرین می پردازند و بدین سان سرانجام با متوقف کردن کامل عمل تنفس به حالت جذبه می رسند و در آن باقی میمانند. برخی دیگر که عمل خوردن را تقلیل میدهند، هوای برون رونده را به عنوان قربانی به خود آن تقدیم می کنند.

یک نظر بنویسید


+ شش = ده