قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .

قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .

-شخصیت پروردگار، خداوند شری کریشنا فرمود : من این علم جاودانی یوگا را به ویواسوان ، خداوندگار خورشید، آموزش دادم و ویواسوان آن را به مانو، پدر بشریت ، تعلیم داد و مانو نیز به نوبه خود آن را به ایکشواکو آموخت .
-این علم متعال بدین گونه از طریق سلسله متصل پیران دریافت گردید و پادشاهان قدیس آن را بدین شیوه درک نمودند . اما با گذشت زمان ، این سلسله گسسته شد و در نتیجه به نظر می رسد صورت حقیقی این معرفت از دست رفته است .
-اکنون همان علم بسیار کهن – هنر مرتبط شدن با خداوند مطلق – را برایت بازگو می کنم ، زیرا تو عابد و دوست من هستی و از این رو می توانی به راز متعال و اسرار روحانی این علم پی ببری .
-آرجونا گفت : ویواسوان ، خداوندگار خورشید، پیش از تو تولد یافته است ؛ پس چگونه می توان دریافت که در آغاز تو این علم را به او آموخته ای .
-قادر متعال فرمود : ای مغلوب کننده دشمن ، تولدهای بسیار زیادی را تو و من پشت سر نهاده ایم . من می توانم تمامی آنها را به خاطر آورم ، لیکن تو قادر به آن نیستی .
-هرچند که زاده نشده ام و بدن روحانی و متعال من هیچگاه زوال نمی پذیرد، و هر چند خداوندِِ تمام موجودات زنده هستم ، با وجود این در هر عصر در شکل روحانی اصلی خویش ظهور می کنم .
-ای نواده بهاراتا، هر گاه و هر کجا که دین دچار تباهی شود و بی دینی حکمفرما گردد، در آن زمان شخصاً هبوط م یکنم .
-به منظور نجات پرهیزکاران و نابودی بی ایمانان و همچنین برای برقراری مجدد اصول دین در هر عصر شخصاً ظهور می کنم .
-ای آرجونا، کسی که به طبع روحانی ظهور و اعمال من پی ببرد، پس از ترک کالبد مادی دیگر به این دنیای مادی رجعت نمی کند، بلکه به ملکوت جاودان من واصل خواهد شد.
-افراد بی شماری در گذشته با رها شدن از دلبستگی ، ترس و خشم و کاملاً مجذوب شدن و پناه بردن به من ، به موجب شناخت من تطهیر شده اند و بدین سبب عشق روحانی به من در همه آنان بیدار گشت.
-ای پسر پریتها، همه به صورتی راه مرا دنبال می کنند و آنان را به نسبتی که به من تسلیم شوند، پاداش می دهم .
-انسانها در این جهان آرزوی موفقیت در اعمال ثمرجویانه را دارند و بدین سبب است که فرشتگان را می پرستند. البته آنان بی درنگ به نتایج اعمال ثمرجویانه خود در این جهان دست می یابند.
-من طبقه بندی چهارگانه جامعه انسانی را بر اساس سه گونه طبیعت مادی و عملکرد ناشی از آنها خلق کردم . ولی باید بدانی هرچند آفریننده این نظام هستم خود فاعل نمی باشم ، چون تغییرناپذیرم .
-عمل بر من تأثیر نمی گذارد و در آرزوی ثمرات آن نیز نیستم . کسی که به این حقیقت درباره من دست یابد، خود نیز گرفتار واکنشهای اعمال نمی گردد.
-تمامی ارواح رهایی یافته در زمانهای کهن ، با چنین درکی از طبیعت روحانی من عمل نمودند . از این رو تو باید وظیفه ات را با پیروی از آنان انجام دهی .
-حتی افراد خردمند نیز در تشخیص اینکه عمل چیست و بی عملی کدام است دچار سرگردانی و سرگشتگی می شوند. اکنون برایت توضیح می دهم که عمل چیست تا با شناختن آن از تمام مصائب رها شوی .
-درک پیچیدگیهای عمل بسیار دشوار است . بنابراین انسان باید بتواند عمل ، بی عملی و عمل منع شده را کاملا از یکدیگر بازشناسد.
-کسی که بی عملی را در عمل و عمل را در بی عملی می بیند، فرزانه ای است در میان انسانها که به رغم پرداختن به هر گونه فعالیتی ، در موقعیت روحانی قرار دارد.

یک پاسخ به “فصل ۱-۴”

  1. اهورا گفته:

    این بخش در گیتا بسیار بسیار اهمیت دارد.
    درباره ی ظهور اوتار هست و باید درباره ش فکر کرد.

یک نظر بنویسید


+ پنج = نُه