ای آرجونا، حواس به قدری قوی ، پرشور و سرکش است که حتی ذهن انسانی را که دارا ی قوه تشخیص می باشد و می کوشد آنها را مهار نماید، می رباید

ای آرجونا، حواس به قدری قوی ، پرشور و سرکش است که حتی ذهن انسانی را که دارا ی قوه تشخیص می باشد و می کوشد آنها را مهار نماید، می رباید

-آرجونا گفت : ای کریشنا، چگونه می توان کسی را که آگاهیش بدین سان در متعال مستغرق گردیده است بازشناخت چگونه سخن می گوید و از چه واژه هایی استفاده می کند چگونه نشست و برخاست می کند
-شخصیت اعلای پروردگار فرمود : ای پارتها، هنگامی که انسان هر گونه خواسته برای کامجویی را که ساختة ذهن می باشد رها کند و بدین گونه ذهنش پاک گردد و در نتیجه رضایت را فقط در ذات بیابد، آنگاه می توان گفت که در آگاهی خالص روحانی قرار گرفته است .
-کسی که دیگر تحت تأثیر رنجهای سه گانه واقع نمی شود، که شادیهای زندگی او را سرمست نمی سازد، که آزاد از دلبستگی ، ترس و خشم شده است ، حکیمی است با ذهن استوار.
-کسی که آزاد از هر گونه تأثیر خیر و شر دنیای مادی است ؛ نه به خیر ارج می گذارد و نه به شر نفرت می ورزد، واقعاً در دانش کامل استقرار یافته است .
-کسی که همانند لاک پشتی که اعضای بدنش را به درون لاک خود جمع می کند، می تواند حواسش را از اشیای مورد حس پس بکشد، دارای معرفت کامل است .
-حتی با محدود کردن لذات حسی و کامجویی ، خواسته آنها در روح قالب گرفته همچنان باقی می ماند. ولی با چشیدن مزه ای بالاتر خواسته برای کامجویی را از دست می دهد و در آگاهی روحانی ثابت و استوار می گردد.
-ای آرجونا، حواس به قدری قوی ، پرشور و سرکش است که حتی ذهن انسانی را که دارا ی قوة تشخیص می باشد و می کوشد آنها را مهار نماید، می رباید.
-کسی که حواسش را مهار می کند و کاملاً بر آنها مسلط است و آگاهی خود را بر من متمرکز می کند، به عنوان انسانی صاحب شعور استوار شناخته می شود.
-با توجه و تمرکز به موضوعات جلب کننده حواس ، انسان به آنها دلبسته می گردد و از چنین دلبستگی شهوت و آز برمی خیزد و از شهوت و آز خشم پدید می آید.
-از خشم ، توهم کامل برمی خیزد و از توهم ، گیجی و گمگشتگی حافظه حاصل می شود. هنگامی که حافظه مختل گردید، شعور از بین می رود و انسان دوباره به درون اقیانوس حیات مادی سقوط می کند.
-اما کسی که از هر گونه دلبستگی و دلزدگی آزاد می باشد و قادر است حواسش را از طریق اصول منظم رهایی مهار نماید، می تواند لطف و رحمت کامل خداوند را به دست آورد.

یک نظر بنویسید


نُه + = پانزده