طبیعت مادی از سه طبع  تشکیل شده است : نیکی ، شهوت و جهل. این سه طبع انسان را به اسارت میکشد.  طبع نیکی انسان را اسیر خوشبختی می کند، شهوت او را مقید به کار برای اجر و ثمر و جهل دانشش را میپوشاند و وی را در دیوانگی به بند میکشاند.

طبیعت مادی از سه طبع تشکیل شده است : نیکی ، شهوت و جهل. این سه طبع انسان را به اسارت میکشد. طبع نیکی انسان را اسیر خوشبختی می کند، شهوت او را مقید به کار برای اجر و ثمر و جهل دانشش را میپوشاند و وی را در دیوانگی به بند میکشاند.

-تا کنون این دانش را از طریق مطالعه تحلیلی (سانکهیا) برایت شرح داده ام . حال گوش فرادار تا آن را بر حسب کار بدون انتظار نتیجه توضیح دهم . ای پسر پریتها، هنگامی که تو با چنین دانشی عمل نمایی ، می توانی خود را از بند اعما ل رها سازی .
-در این تلاش ، هیچ گونه ضرر یا نقصانی وجود ندارد و کمی پیشرفت در این راه می تواند انسان را از خطرناکترین گونه ترس حفاظت نماید.
-کسانی که در این راه قرار دارند در نیل به مقصودشان ثابت و استوارند و هدف یگانه ای را دنبال می کنند؛ در حالی که ، ای فرزند عزیز کوروها، شعور آنان که ثابت و استوار نیستند چند شاخه است .
-آنان که بهره اندکی از دانش دارند دلبسته آن بخش از کلام جذاب وداها می گردند که اعمال ثمرجویانه گوناگونی را برای ارتقاء به سیارات بهشتی ، دستیابی به تولد نیک ، کسب قدرت و غیره توصیه می نماید . آنان چون در آرزوی کامجویی و زندگی سرشار از ثروت هستند گمان می کنند چیزی برتر از این وجود ندارد.
-در ذهن کسانی که به لذات حسی و ثروت مادی دلبستگی بسیار دارند – که به وسیله آنها نیز گیج و سر در گم می شوند – عزم راسخ برای خدمت عابدانه و خالصانه به خداوند متعال پدید نمی آید.
-موضوع وداها بیشتر پیرامون سه گونه طبیعت مادی است . ای آرجونا، در ورای این گونه ها قرار گیر . تمام دوگانگیها و نگرانیهای مربوط به کسب منفعت و امنیت را رها کن و در ذات مستقر شو.
-همان گونه که منبع عظیم آب تمام فواید چاه کوچک را در بر دارد، کسی که منظور و مقصود نهفته در بطن وداها را درک نماید به تمامی اهداف وداها نیز دست می یابد.
-تو حق این را داری که وظایف تجویزشده ات را انجام دهی ، ولی ثمرات اعمالت از آن تو نیست . هیچ وقت خود را علت نتایج اعمالت ندان و هرگز از انجام وظایف خویشتن شانه خالی مکن .
-ای آرجونا، با کنار گذاردن هر گونه دلبستگی به موفقیت یا شکست ، وظیفه خود را در تعادل انجام ده . چنین تعادل ذهنی یوگا خوانده می شود.
-ای دهانانجایا، با خدمت عابدانه ، خود را از تمام اعمال زشت و ناپسند (هر گونه عمل مادی ) رها کن و کاملاً به خداوند تسلیم شو. طماع هستند کسانی که درصدد لذت بردن از ثمرات اعمال خویشند.
-انسانی که مشغول خدمت عابدانه است حتی در این زندگی نیز خود را از ثمرات اعمال نیک و بد هر دو رها می سازد. بنابراین ، سعی کن به یوگا یا هنر عمل کردن دست یابی .
-حکیمان بزرگ یا عابدان با وقف خود در خدمت عابدانه به خداوند، خویش را از نتایج و ثمرات اعمال در دنیای مادی آزاد می سازند و بدین ترتیب از دایره تولد و مرگ رها می گردند و به ماورای تمامی دردها و رنجها دست می یابند.
-هنگامی که شعورت جنگل انبوه توهم را پشت سر نهاد، به تمامی آنچه شنیده ای و یا خواهی شنید بی اعتنا می گردی .
-آن هنگام که ذهنت دیگر با کلام جذاب وداها آشفته نگردد، و در جذبه و خلسه خودشناسی ثابت و متمرکز باقی بماند، به آگاهی الهی دست یافته ای .

یک نظر بنویسید


نُه + نُه =